پرسشنامه مقاومت در برابر تغییر ارگ Oreg

پرسشنامه مقاومت در برابر تغییر ارگ Oreg

پرسشنامه استاندارد مقاومت در برابر تغییر ارگ

پرسشنامه استاندارد مقاومت در برابر تغییر ارگ (Oreg) در سال 2000 طراحی شده است و شامل 15سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی پرسشنامه
مقاومت در برابر تغییر : در نتیجه تفسیرهای افراد از فرایند تغییر ، کارکنان به صورت متفاوت به تلاش های که برای تغییر از طرف سازمان صورت می گیرد. پاسخ می گویند. کارکنان با نگرش مثبت نسبت به تغییر تلاش می کنند تا از اجرای تغییر حمایت کنند،. زیرا آنها احساس می کنند که تغییر به نتیجه می رسد. در حالی که بعضی دیگر از کارکنان با صورتی منفی به تغییر می نگرند. به خاطر عواقب نامطلوبی که تلاش برای اجرای تغییر به بار می آورد و در برابر آن مقاومت می کنند (Saruhan, 2013).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از مقاومت در برابر تغییر نمره ای است. كه پاسخ دهنده گان به سوالات 17 گویه ای پرسشنامة مقاومت در برابر تغییر می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد Oreg, 2003 روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش (Oreg, 2003) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ به ترتیب زیر به دست آمده است.

مشخصات پرسشنامه مقاومت در برابر تغییر ارگ Oreg

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 15 سوال
مولفه: دارد
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD