پرسشنامه فرزند پروری بزرگسال – نوجوان AAPI-2 به نقل از بریزی

پرسشنامه فرزند پروری بزرگسال – نوجوان AAPI-2 به نقل از بریزی

پرسشنامه استاندارد فرزند پروری بزرگسال – نوجوان AAPI-2

پرسشنامه فرزند پروری بزرگسال – نوجوان AAPI-2 به نقل از بریزی 1390 شامل 40 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
سبک های فرزند پروری : نگرش های والدینی اشاره به روش ها و گرایش هایی دارد که پدر و مادر برای پرورش فرزند خود از آن استفاده می کنند. (بکوین و بک وین، 1940به نقل از هولدن، 1995؛ بریزی ، 1390).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش پنج محور از نگرش های نامناسب و مسامحه کار که توسط پرسش نامه فهرست فرزندپروری بزرگسال ـ نوجوان (AAPI-2) سنجیده می شود.

مولفه های پرسشنامه

علاوه بر یک نمره‌ی کلی AAPI-2 شامل 5 زیر مقیاس است؛ 1- مقیاس انتظارات نامناسب از کودکان که شامل 7 گویه است. (مثل: کودکان باید آن کاری را انجام دهند که به آنها گفته می‌شود)، 2- فقدان همدلی که شامل 10 گویه است (مثل: هیچ چیز بدتر از یک کودک 2 ساله زیاده خواه نیست)،. 3- عقیده قوی در استفاده از تنبیه بدنی به عنوان یک وسیله برای تربیت که شامل 11 گویه است. (مثل: کتک زدن مناسب هیچ‌گاه به کسی صدمه نمی‌زند)، 4- معکوس شدن مسئولیت‌های نقش والد- فرزند که شامل 7 گویه است (مثل: کودکان در قبال خوشبختی والدین مسئولیت دارند) و 5- اجحاف در توان و استقلال کودک که شامل 5 گویه است. (مثل: کودکان نیاز به آزادی دارند که تا جهان خود را با امنیت کاوش (کشف) کنند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش بریزی (1390) پس از نظرخواهی از اساتید و کارشناسان روانشناسی روایی محتوای پرسشنامه مورد تاید قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش بریزی (1390) پایایی پرسشنامه به روش همسانی درونی محاسبه شده است. همسانی درونی برای پنج زیر مقیاس توسط سازندگان خوب برآورد شده است. به این شکل که ضریب آلفای کرونباخ برای انتظارات نامناسب، فقدان همدلی، اعتقاد به استفاده از تنبیه بدنی،. معکوس شدن نقش والد- فرزند و احجاف در توان و استقلال کودک به ترتیب (82/0)، (84/0)، (92/0)، (85/0) و (80/0) گزارش شده است. (توضیحات کامل داخل فایل)

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 40 سوال
تعداد مولفه: 5 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD