پرسشنامه عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان

پرسشنامه عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان

پرسشنامه عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان کریمی شامل 24 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
انگیزش : انگیزش عبارت است از حالتی درونی که انسان رابه انجام فعالیت خاصی ترغیب می کند. برخی از صاحب نظران انگیزه را همان نیاز ، خواسته ، تمایل یا نیروی درونی می دانند که افراد را برای انجام کار ، راغب می سازد. (هرسی و بلانچارد ، 1985؛ به نقل از کریمی، 1393 ).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
منظور از عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان در این تحقیق میانگین بدست آمده از پاسخ به سوالات 1 الی 24 پرسشنامه است.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش پایدار کریمی (1393) به منظور اطمینان از روایی ابزار اندازه گیری از روش روایی محتوا استفاده می گردد. پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق توسط محققین و نظریه پردازان شهیری تدوین گردیده . و همچنین در بسیاری از تحقیقات بکار گرفته شده است. و نیز اعتبار محتوای این پرسشنامه دوباره توسط اساتید راهنما و مشاور مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش پایدار کریمی (1393)، از روش آلفای کرونباخ برای محاسبه پایایی (هماهنگی درونی) پرسشنامه استفاده شده است.

بررسی پایایی پرسشنامه اول که پرسشنامه عملکرد شغلی می باشد بر اساس آلفای کرونباخ انجام شده است. و نشان می دهد پرسش نامه که دارای 22 سوال بوده است، دارای آلفای کرونباخ در سطح 82 %، از سطح پایایی خوبی برخوردار است. در جدول زیر خروجی نرم افزار SPSS برای بررسی پایایی نشان داده شده است.

مشخصات پرسشنامه عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 24 سوال
تعداد مولفه: 7 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD