پرسشنامه عدم اطمینان محیطی ادراک شده برای محیط تجاری

پرسشنامه عدم اطمینان محیطی ادراک شده برای محیط تجاری

پرسشنامه استاندارد عدم اطمینان محیطی ادراک شده برای محیط تجاری

پرسشنامه استاندارد عدم اطمینان محیطی ادراک شده برای محیط تجاری میلر شامل 35 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
عدم اطمینان محیطی : در سطح فردی، عدم اطمینان محیطی اشاره به ناتوانی فرد در پیش بینی شرایط محیطی سازمان اشاره دارد. (میلیکن، 1987).

تعریف عملیاتی متغیرهای پرسشنامه
تعریف عملیاتی : در این تحقیق عدم اطمینان محیطی نمره ایست که از مجموع نمرات ابعاد شش گانه مقیاس میلر (1993). برای محیط های تجاری شامل دولت و سیاست ها، اقتصاد، منابع و خدمات مورد استفاده در سازمان،. محصولات، بازارها و تقاضا، رقابت و فناوری در صنعت محاسبه می شود.

مولفه های پرسشنامه
این مقیاس دارای 35 عبارت و شش خرده مقیاس شامل دولت و سیاست ها (عبارت های 1 تا 10)، اقتصاد (عبارت های 11 تا 14)،. منابع و خدمات مورد استفاده در سازمان (عبارت های 15 تا 21)، محصولات، بازارها و تقاضا (عبارت های 22 و 25)،. رقابت (عبارت های 26 و 31) و فناوری در صنعت (عبارت های 32 و 35) می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش دهقانی (1391) اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور . و چند تن از افراد صاحبنظر مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار می‌باشد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). میزان پایایی پرسشنامه در تحقیق دهقانی(1391) به شرح زیر به دست آمده است؛.

با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از طریق نرم افزار آمار SPSS.16، ضریب آلفای کرونباخ کل سوالات پرسشنامه 925/0 تعیین شد. بنابراین می توان گفت سوالات پرسشنامه تحقیق از پایایی مناسب و مطلوبی برخوردار می باشند.

مشخصات پرسشنامه عدم اطمینان محیطی ادراک شده برای محیط تجاری

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 35 سوال
تعداد مولفه: 6 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD