پرسشنامه شناسایی میزان راهکارهای مؤثر نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس

پرسشنامه شناسایی میزان راهکارهای مؤثر نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس

پرسشنامه استاندارد شناسایی میزان راهکارهای مؤثر نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس

پرسشنامه شناسایی میزان راهکارهای مؤثر نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس مقدم زاده 1393 شامل 32 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
فرهنگ ایثار و شهادت : فرهنگ ایثار و شهادت عبارت است از مجموعه آگاهی ها، باورها،. آداب و اعتقادات و اعمالی که موجب وصل انسان به عالی ترین و والاترین درجه ایثار و کمال، یعنی مرگ آگاهانه در راه خدا می گردد. و همچنین هرگونه آثار باقی مانده از شهدا و ایثارگران درباره ایثار، شهادت، شهید، سیره و روش و پیام شهیدان و بالأخره تربت پاک و مقدس آنان بخشی از این فرهنگ است. (غفاری هشجین و خاکزاد، 1387؛ به نقل از مقدم زاده، 1393).

راهکار : نقشه ای عملیاتی، شامل یک رشته اقدامات و تصمیمات آگاهانه جهت حل مسأله یا دستیابی به هدف های معین است. (فرمهینی فراهانی،1390 ؛ به نقل از مقدم زاده، 1393).

نهادینه سازی : این واژه یکی از اصطلاحات علم جامعه شناسی است. که بیشتر از آن به نهادینه شدن تعبیر می شود. نهادینه سازی یک امر اجتماعی، یعنی پایه ‌ای و ریشه ای کردن آن در متن و عمق جامعه و مقبول،. تأیید و به رسمیت شناخته شدن آن ارزش ها و مقررات توسط افراد جامعه. (زاهدی و همکاران، 1389؛ به نقل از مقدم زاده، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش راهکارهای نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهدت از طریق پرسشنامه ای که به این منظور تهیه شده است شناسایی می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش مقدم زاده(1393) برای حصول اطمینان از روایی صوری و محتوایی، از نظر متخصصان استفاده شده است. به این ترتیب که فرم اولیه پرسشنامه که شامل راهکارهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و هنری نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس بود،. در اختیار تعدادی از صاحب نظران علوم تربیتی و حوزه فرهنگ ایثار و شهادت برای تغییر و اصلاح قرار گرفت. که پس از اعمال نظرات آن ها، پرسشنامه محقق ساخته پژوهش با 32 گویه بر روی طیف پنج درجه ای لیکرت (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم) تهیه گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش مقدم زاده (1393)، به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. پایایی پرسشنامه پس از اجرای مقدماتی بر روی 30 نفر از افراد نمونه، 87/0 درصد محاسبه گردید.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 32 سوال
تعداد مولفه: 4 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD