پرسشنامه شاخص توصیفی شغل (استرس شغلی) اسمیت، کندال و هالین

پرسشنامه شاخص توصیفی شغل (استرس شغلی) اسمیت، کندال و هالین

پرسشنامه استاندارد شاخص توصیفی شغل (استرس شغلی) اسمیت، کندال و هالین

پرسشنامه شاخص توصیفی شغل (استرس شغلی) اسمیت، کندال و هالین 1989 شامل 70 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
استرس شغلی : استرس شغلی یک آسیب جسمی یا روانی است که فرد از خود نشان می دهد. و نتیجه ای از تضاد یا موفقیت های چالش برانگیزد درشغل می باشد. (پاولیک وکی ین لن ،2007؛ به نقل از صالحی بالا شهری، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
استرس شغلی : استرس شغلی در پژوهش حاضر عبارت است. از نمره ای که شرکت کنندگان در پژوهش در پاسخ به 70 گویه پرسشنامه توصیف شغلی (JDI) کسب می کنند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش صالحی بالا شهری (1393) به منظور احراز روایی ضریب بازآزمایی (با حجم نمونه نفر به فاصله یک ماه) 75/0 (P≤0/001) گزارش شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش صالحی بالا شهری (1393) میزان پایایی خرده مقیاس های این پرسشنامه در پژوهش حاضر محاسبه شد که نتایج آن در جدول زیر گزارش شده است.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 70 سوال
تعداد مولفه: 6 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD