پرسشنامه سنجش مهارت‌ های فکری و عملی دارابی

پرسشنامه سنجش مهارت‌ های فکری و عملی دارابی

پرسشنامه استاندارد سنجش مهارت‌ های فکری و عملی دارابی

پرسشنامه سنجش مهارت‌ های فکری و عملی دارابی 1392 شامل 18 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
مهارت‌ های فکری و عملی : مهارت‌ های فکری همان کارکردهای ذهنی هستند که به ما کمک می‌کنند. دانش جدید را فرا بگیریم، آن را در موقعیت‌های آشنا و خاص به کار ببریم، و بر فرایندهای ذهنی که هنگام فراگیری و استفاده از دانش به کار گرفته می‌شود، کنترل داشته باشیم (جانسون، 1997). منظور از مهارت‌ های عملی، مهارت‌ هایی هستند. که به وسیله دست یا با مداخله موجود انسانی از طریق تجهیزات، ابزارها یا فناوری‌هایی که نیازمند راهنمایی، نیرو و یا حرکت هستند، صورت می‌گیرد. (هامپتون، 2002؛ به نقل از دارابی، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
منظور از مهارت های فکری و عملی در این تحقیق نمره ای است. که پاسخ دهنگان به پرسشنامه محقق ساخته سنجش مهارت های فکری عملی می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش دارابی(1392) سنجش روایی مقیاس: با استفاده از روش تحلیل گویه، ضریب همبستگی بین گویه‌های هر زیر مقیاس با نمره کل زیر مقیاس مربوطه محاسبه گردید. که نتایج آن به صورت کمترین و بیشترین ضریب همبستگی گویه‌ها در هر زیر مقیاس در جدول ذیل آمده است. کلیه گویه‌ها به دلیل همبستگی معنادار با نمره کل زیرمقیاس مربوطه‌ شان دارای روایی بودند.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش دارابی(1392)، به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. با توجه به جدول ذیل در تمامی ابعاد همه گویه‌ها دارای پایایی بالا و مطلوبی می‌باشند. و مقیاس از ثبات درونی بسیار بالایی برخوردار است.

مشخصات پرسشنامه سنجش مهارت‌ های فکری و عملی دارابی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 18 سوال
تعداد مولفه: 9 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD