پرسشنامه سبک زندگی 20 سوالی

پرسشنامه سبک زندگی 20 سوالی

پرسشنامه استاندارد سبک زندگی

پرسشنامه سبک زندگی فلسفی 1393 شامل 20 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
سبک زندگی : بنا به تعریف وبر, واژه سبک زندگی برای اشاره به شیوه های رفتار, لباس پوشیدن, سخن گفتن, و اندیشیدن به کار می رود. ( فاضلی,1391؛ به نقل از فلسفی، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از سبک زندگی فعالیتی هایی است که مورد مطالعه با آن خود را از دیگران متمایز می کند. طیف فعالیت های مختلف افراد در عرصه زندگی می تواند سبک زندگی آن ها در آن عرصه محسوب شود. به همین دلیل در این پژوهش از سبک زندگی در زمینه های فعالیت کاری (رفتار در مدرسه),. فعالیت فرهنگی و ارتباطی(ارتباط با جنس مخالف, تفریحات و نوع لباس پوشیدن)؛ و باز تولید زندگی(رفتار با والدین) سخن گفته می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش فلسفی(1393) به اعتبار قابل قبول در این پژوهش، ابتدا طی جلسات متعدد با کمک استاد راهنما . به انتخاب معتبرترین شاخص های گردآوری شده از بین شاخص های حاضر در پرسش نامه های موجود و آزمون شده قبلی، اقدام نمودیم. علاوه برآن، تمامی گویه های استخراج شده در اختیار چند تن از اساتید و کارشناسان مرتبط با موضوع مورد مطالعه قرار گرفت. اشتراک نظر آنها بر گویه ها، مبنی بر معتبر بودن سنجه مورد نظر بود.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش فلسفی (1393)، به این منظور محقق ابزار طراحی شده را با یک گروه 30 نفره به اجرا درآورده . و سپس با نرم افزار آماری اس پی اس اس, ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد که نتیجه شاخص ها به شرح زیر است:

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 20 سوال
تعداد مولفه: 5 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD