پرسشنامه ساختار سازمانی 28 سوالی

پرسشنامه ساختار سازمانی 28 سوالی

پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی

پرسشنامه ساختار سازمانی با الهام از مدل ویزبورد فرمانیان آرانی شامل 28 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
تحول سازمانی : تحول سازمان مجموعه ای از نظریه ها، ارزش ها، استراتژی ها و فنون مبتنی بر علوم رفتاری است. که در فرایند تغییر برنامه ریزی شده محیط کاری سازمانی به منظور افزایش بهبود عملکرد فردی و سازمانی،. از طریق تغییر رفتار اعضای سازمان در شغلشان، بکار گرفته می شود.(پوراس و رابرتسون ،1992؛ به نقل از فرمانیان آرانی، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
هدف :مولفه یا متغیر تحول که براساس پرسشنامه ،پرسش های ..1..تا ..5.. تحول سازمانی را از بعد هدف سنجیده است .
پاداش :مولفه یا متغیر تحول که بر اساس پرسشنامه پرسش های ..6..تا ..9..تحول سازمانی را از بعد هدف سنجیده است.

ساختار سازمانی : مولفه یا متغیر تحول که بر اساس پرسشنامه پرسش های ..10.تا .16.. تحول سازمانی رااز بعد ساختار سنجیده است.
مکانیسم سازمانی :مولفه یا متغیر تحول که بر اساس پرسشنامه ،پرسش های .17.. تا .20.. تحول سازمانی را از بعد رهبری سنجیده است.
رهبری : مولفه یا متغیر تحول که براساس پرسشنامه پرسش های .21..تا .25.. تحول سازمانی را از بعد رهبری سنجیده است

ارتباطات سازمانی :مولفه یا متغیر تحول براساس پرسشنامه ،پرسش های .25.. تا ..28. تحول سازمانی را از بعد ارتباطا ت سنجیده است.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش فرمانیان آرانی (1393) برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شده است. بدین صورت که پرسشنامه، در اختیار تعدادی از صاحب‌ نظران سازمان و مدیریت قرار گرفته است. در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید. و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی مورد استفاده قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش فرمانیان آرانی (1393) پایایی مولفه های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ . برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمده و با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد. و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

مشخصات پرسشنامه ساختار سازمانی 28 سوالی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 28 سوال
تعداد مولفه: 5 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD