پرسشنامه رقابت سازمانی

پرسشنامه رقابت سازمانی

پرسشنامه استاندارد رقابت سازمانی

این پرسشنامه دارای 7 سوال بوده و هدف آن بررسی متغیر رقابت سازمانی می باشد. پرسشنامه رقابت سازمانی بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم شده است که طیف آن از 1 تا 5 می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
رقابت سازمانی : رقابت پذیری مقوله ای اساسی است که طی سال های اخیر در ادبیات مدیریت و بازاریابی مورد تاکید قرار گرفته . و در این راستا چشم اندازهای متفاوتی نسبت به عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ارائه شده است. (مهری ، 1383) .

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از رقابت سازمانی نمره ای است. که کارکنان به سوالات 7 گویه ای پرسشنامه رقابت سازمانی می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

پایایی
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390).پایایی این پرسشنامه با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ 75/0 گزارش شده است. (میل و آشفورث ، 1992).

روایی
اعتبار یاروایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکرمی کنیم ( سرمد و همکاران،1390). برای تعیین روایی می توان از روش های مختلفی استفاده کرد. ما در این پژوهش برای تعیین روایی از روایی محتوایی استفاده کردیم. که ما برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه رقابت سازمانی میل و آشفورث در این پژوهش از نظرات اصلاحی اساتید استفاده شده است.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 7 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مقاله بیس: دارد (از پایگاه معتبر امرالد)
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD