پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی کردنول 2007

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی کردنول 2007

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی کردنول

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توسط کردنول در سال 2007 به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 29 سوال و شامل 7 مولفه رفتارهای کمکی، اطاعت سازمانی، جوانمردی،. وفاداری سازمانی، ابتکار فردی، رفتار مدنی و توسعه خود می باشد. و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند مشتاقانه وقتش را به دیگر افرادی که مسائل کاری دارند،. اختصاص می دهد؟ به سنجش رفتار شهروندی سازمانی می پردازد.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق منظور از رفتار شهروندی سازمانی نمره ای است. که پاسخ دهندگان به سوالات 29 گویه ای پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی می دهند.

مولفه های پرسشنامه

ابعاد پرسشنامه تعداد سوال ها شماره سوال ها
رفتارهای کمکی 2 1 و 2
اطاعت سازمانی 7 3 تا 9
جوانمردی 4 10 تا 13
وفاداری سازمانی 5 14 تا 18
ابتکار فردی 5 19 تا 23
رفتار مدنی یا آداب اجتماعی 3 24 تا 26
توسعه خود 3 27 تا 29

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). در پروژهش کریمی و اکبری (1392) روایی محتوایی و صوری و ملاکی این پرسشنامه مناسب ارزیابی شده است.

روایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. (سرمد و همکاران،1390). ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در پژوهش کریمی و اکبری 1392 برای این پرسشنامه بالای 7/0 برآورد شد.

پایایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی از روش آلفای کرونباخ بالای 70 صدم به دست آمده است.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
تعداد سوال: 29 سوال
مولفه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
فایل PDF : دارد
تعداد صفحات: 4
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: WORD