پرسشنامه دلبستگی و تعهد

پرسشنامه دلبستگی و تعهد

پرسشنامه استاندارد دلبستگی و تعهد

پرسشنامه دلبستگی و تعهد معینی شامل 10 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
دلبستگی و تعلق: به ارتباط روانشناختی که فرد نسبت به فرد دیگر یا گروه ها احساس می کند، اشاره دارد( معینی، 1393).

تعهد : عنصر منطقی در نظریه کنترل اجتماعی است و حاصل رویکرد هزینه – فایده نسبت به بزهکاری می باشد. منظور از تعهد، به سرمایه گذاری هایی اشاره دارد که فرد در جامعه انجام داده است. بنابراین، وقتی که فرد رفتار بزهکارانه انجام می دهد، باید خطرات از دست دادن سرمایه گذاری هایش در امور متعارف و قابل قبول را بپذیرد. بر همین اساس، زمانی که افراد می دانند که اگر رفتار بزهکارانه انجام دهند،. چیزهایی را از دست خواهند داد، دست به این کار نمی زنند. (هیرشی، 1969؛ به نقل از معینی، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
دلبستگی و تعهد در این پژوهش عبارت است. از نمره ای که آزمودنی ها از پرسشنامه محقق ساخته دلبستگی و تعهد (معینی، 1393) کسب می کنند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش معینی (1393)، روایی پرسشنامه به شیوه اعتبار صوری و با مراجعه و تبادل نظر با افراد متخصص و صاحبنظر تضمین گردید. بدین منظور، پرسشنامه طراحی شده به همراه چارچوب نظری و فرضیات پژوهش در اختیار اساتید و متخصصین قرار داده شد. و نقطه نظرات آنها در تدوین نهایی پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش معینی (1393)، برای سنجش پایایی ابزار اندازه گیری، از آلفای کرونباخ استفاده شده است.

روش آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار سنجش از جمله پرسشنامه یا آزمونهایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کنند، بکار می رود. جدول ذیل ضریب آلفای کرونباخ گویه های متغیر پژوهش را نشان می دهد. ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر پژوهش در سطح قابل قبول و برابر با 86/0 می باشد. که نشان می دهد مقیاس طراحی شده برای سنجش دلبستگی و تعهد از پایایی بالایی برخوردار است.

مشخصات پرسشنامه دلبستگی و تعهد

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 10 سوال
تعداد مولفه: 5 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD