پرسشنامه تمایل به اشتراک دانش مقیمی و رمضان به نقل از بشیری

پرسشنامه تمایل به اشتراک دانش مقیمی و رمضان به نقل از بشیری

پرسشنامه استاندارد تمایل به اشتراک دانش

پرسشنامه تمایل به اشتراک دانش مقیمی و رمضان 1390 به نقل از بشیری 1393 شامل 10 سوال است. که دارای امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
اشتراک دانش : تمایل به اشتراک دانش به معنی این است. که افراد تمایل دارند دانش ضمنی و صریح خود را به منظور ایجاد دانش جدید به طور متقابل مبادله کنند. (Kamas, ak & Bulutlar, 2009؛ به نقل از نقل از بشیری، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
تمایل به اشتراک دانش در این تحقیق توسط شاخص هایی مانند قصد ادامه اشتراک دانش،. مشارکت موثر در اشتراک گذاری دانش، قصد شرکت در گروه های مختلف سازمانی جهت اشتراک دانش . و تبادل افکار با همکاران در مورد مسایل سازمانی و با استفاده از سوالات 1 تا 10 پرسشنامه . و با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت از بسیار کم تا بسیار زیاد سنجیده می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش بشیری (1393) روایی پرسشنامه، از طریق سنجش روایی صوری و محتوایی به دست آمد.

در روایی صوری و محتوایی، ظاهر، کمیت و کیفیت سوالات از نظر خبرگان متخصص مورد بررسی قرار می گیرد. پرسشنامه تحقیق حاضر، به رویت استاد راهنما و استاد مشاور رسید و بعد از بررسی توسط ایشان مورد تایید قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.( سرمد و همکاران،1390).

در پژوهش بشیری (1393) برای اطمینان از پایایی مولفه های پرسشنامه از روش محاسبه آلفای کرونباخ . برای یک نمونه گیری اولیه شامل 30 پرسشنامه استفاده شده . و سپس با استفاده از داده های بدست آمده به کمک نرم افزار SPSS میزان پایایی پرسشنامه محاسبه گردید.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 10 سوال
تعداد مولفه: 3 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD