پرسشنامه استاندارد رفتار دینی

پرسشنامه استاندارد رفتار دینی

پرسشنامه رفتار دینی

پرسشنامه استاندارد رفتار دینی علوی 1382 به نقل از پورشیخعلی 1389 شامل 9 سوال است که به منظور سنجش رفتار دینی طراحی شده است. و دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
رفتار دینی : به هر کنش و واکنش قابل مشاهده ای که انسان انجام می دهد رفتار می گویند .
بنابراین هر چیز قابل مشاهده و سنجش می تواند در دایره این تعریف از رفتار انسان قرار گیرد. وقتی از رفتار انسان به عنوان یک مفهوم کلی سخن گفته می شود. ملاکها، علل، محرکها و انگیزه هایی مورد توجه قرار گیرند که انسان را به انجام و ارائه آن رفتار سوق می دهند. (سالاری‌فر، آذربایجانی و رحیمی نژاد ،1384؛ به نقل از پورشیخعلی، 1389).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
رفتار دینی : در این پژوهش منظور از رفتار دینی نمره ای است. که پاسخگویان از پرسشنامه 9 سوالی رفتار دینی (علوی 1379) دریافت می دارند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش پورشیخعلی (1389) روایی صوری پرسشنامه به شیوه سیگمای شمارشی با استفاده از نظر 4 تن از اساتید بخش علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر بدست آمده است. بر این اساس روایی پرسشنامه‌ی رفتار دینی 83 %، محاسبه گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش پورشیخعلی (1389) به منظور بررسی اعتبار پرسشنامه‌ی رفتار دینی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که در نتیجه آن ضریب 848/0 به دست آمد.

مشخصات پرسشنامه استاندارد رفتار دینی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 9 سوال
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD