پرسشنامه ارزیابی آمادگی شرکت در به کارگیری بازار الکترونیکی بحرکاظمی

پرسشنامه ارزیابی آمادگی شرکت در به کارگیری بازار الکترونیکی بحرکاظمی

پرسشنامه استاندارد ارزیابی آمادگی شرکت در به کارگیری بازار الکترونیکی

پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی آمادگی شرکت در به کارگیری بازار الکترونیکی بحرکاظمی شامل 41 سوال است. که دارای امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
بازار الکترونیکی : بازار الکترونیکی سیستم اطلاعاتی بین سازمانی است. که به خریداران و فروشندگان شرکت کننده در برخی از بازارها، مستقل از طرف سوم، اجازه می دهد. اطلاعات و پیشنهاداتی در مورد قیمت و محصول ارائه دهند. (Gottschalk and Abrahamsen,2002؛ به نقل از بحرکاظمی، 1392).

عوامل فنی : یکی از مهمترین منابع تغییر و تبدیل کسب و کار های جهانی،. فناوری پیشرفته به خصوص در حوزه شبکه کامپیوتر و علوم اطلاعاتی است. که در این پژوهش شامل سازگاری، زیرساخت الکترونیکی، قابلیت تبادل اطلاعات و استانداردها می باشد. (الهی و حسن زاده،2009؛ به نقل از بحرکاظمی، 1392).

عوامل سازمانی : معیارهای سازمانی متغیرهایی هستند که بر روی ساختار سازمانی اثر می گذارند. و به سازمان برای تطبیق با تغییرات محیط کمک می کنند. که در اینجا شامل رهبری و مدیریت، ساختار سازمانی،. زیر ساخت مالی، فرهنگ سازمانی، زیر ساخت تغییر و محصول/خدمات است. (الهی و حسن-زاده،2009؛ به نقل از بحرکاظمی، 1392).

عوامل بین سازمانی : بازار الکترونیکی یک سیستم بین سازمانی است که نمی توان آن را به صورت جداگانه در نظر گرفت. و در کسب سود برای شرکت های که از این بازارها استفاده می کنند، بسیار ضروری هستند. عوامل بین سازمانی در این تحقیق، فاکتورهای مرتبط با مشتریان/ تامین کنندگان، رقبا و عوامل محیطی می باشند. (الهی و حسن زاده،2009؛ به نقل از بحرکاظمی، 1392).

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش بحرکاظمی (1392) برای تعیین روایی پرسشنامه طرح اولیه پرسشنامه تهیه گردید. و پس از استفاده از نظریات استاد راهنما و مشاور،. در اختیار تعدادی از صاحب‌ نظران جامعه مورد مطالعه قرار داده شده که در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید. و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی تدوین گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش بحرکاظمی (1392) پایایی مولفه های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ . برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به ترتیبی که در جدول زیر مشاهده می کنید، به دست آمد. در نهایت با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد. و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 41 سوال
تعداد مولفه: 3 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD