پرسشنامه احساس بی هنجاری حیدری و همکاران

پرسشنامه احساس بی هنجاری حیدری و همکاران

پرسشنامه استاندارد احساس بی هنجاری حیدری و همکاران

پرسشنامه احساس بی‏ هنجاری حیدری و دیگران شامل 20 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
احساس بی‏هنجاری: به عنوان حالتی ذهنی از بی‏هنجاری تعریف می‏شود که احساس‏های بریدن از اجتماع ، ناامیدی ،. جداافتادگی ، بیگانگی از نهادهای اجتماعی و احساس بی‏قدرتی را در بر می‏گیرد. (سرول ، 1956؛ طلوع پارسا، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق منظور از بی هنجاری نمره ای است که آزمودنی ها از مقیاس احساس بی هنجاری حیدری و دیگران (2011) کسب می کنند.

مولفه های پرسشنامه
این مقیاس 20 سؤالی سه خرده مقیاس دارد که عبارتند از بی‏معنایی و بی‏اعتمادی (8 گویه،)، بی‏قدرتی(7 گویه)، و بت‏وارگی پول (5گویه).

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش طلوع پارسا (1393) برای اطمینان از روایی محتوایی پرسشنامه ، این پرسشنامه در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت. و مقرر شد با تغییراتی مورد استفاده قرار گیرد.

بازخوردهای حاصل از بررسی پرسشنامه، تغییراتی را در پرسشنامه منجر شد که به شرح زیر است.
– تصحیح نگارش برخی از سؤالات پرسشنامه.
در نهایت با اعمال تغییرات مورد نظر، روایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش طلوع پارسا (1393)، برای محاسبه پایایی پرسشنامه‌ از ضریب آلفای کرونباخ که برای سؤالات چند مقیاسی کاربرد دارد، استفاده شده است.

مشخصات پرسشنامه احساس بی هنجاری حیدری و همکاران

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
مقاله بیس: دارد (مقاله بیس فارسی+ مقاله بیس انگلیسی+ نسخه انگلیسی پرسشنامه).
تعداد سوال: 20 سوال
تعداد مولفه: 3 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD