پرسشنامه آنی گرایی در خرید آنلاین 5 سوالی

پرسشنامه آنی گرایی در خرید آنلاین 5 سوالی

پرسشنامه استاندارد آنی گرایی در خرید آنلاین

پرسشنامه آنی گرایی در خرید آنلاین Floh, Madlberger شامل 5 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
آنی گرایی : برخی منابع روانشناسی به آنی گرایی به عنوان یک ویژگی اصلی فرد اشاره می کنند که میزان و درجه آن در افراد مختلف، متفاوت است. روک و فیشر (1995) این دیدگاه را با زمینه رفتار خرید سازگار کردند. چایه و همکاران (2012) استدلال می کنند. که آنی گرایی به طور مفهومی، متفاوت از ویژگی های شخصی است، بنابراین مناسب است.

تا به عنوان نشانگر رفتار خرید آنی استفاده شود که تحت تأثیر اثرات مثبت و ارزیابی هنجاری در یک وضعیت خرید قرار گرفته شود. آنی گرایی یک ویژگی فردی است که فرد به خریدهای بدون قصد و بدون برنامه قبلی ترغیب می شود. و خرید بدون قصد قبلی را به عنوان یک نوع تفریح و سرگرمی در نظر می گیرد. ( نقل از امنیان جزی، 1394).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از آنی گرایی در خرید آنلاین نمره ای است. كه پاسخ دهنده گان به سوالات 5 گویه ای پرسشنامة آنی گرایی در خرید آنلاین می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش (امینیان جزی، 1394) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش(امینیان جزی، 1394) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ به ترتیب زیر به دست آمده است.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 5 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD