پرسشنامه نیازها در شغل

پرسشنامه نیازها در شغل

پرسشنامه استاندارد نیازها در شغل

پرسشنامه نیازها در شغل شامل 13 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

این پرسشنامه استاندارد از 13 گویه 5 خرده مقیاس نیاز امنیت (1 سوال)، نیاز اجتماعی (2 سوال)،. نیاز احترام (3 سوال)، نیاز استقلال (4 سوال) و نیاز خودشکوفایی (3 سوال) تشکیل شده است. که به منظور سنجش میزان نیاز اجتماعی، امنیت، احترام، استقلال و خودشکوفایی بکار می رود.

نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد. که برای گزینه های «اهمیتی ندارد»، اهمیت کمی دارد. اهمیت متوسط، «اهمیت زیاد» و «اهمیت خیلی زیاد» به ترتیب امتیازات 1، 2، 3، 4 و 5 در نظر گرفته می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می گیرد. و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود.

مقصود از روایی یک آزمون یا پرسشنامه، آن خصیصه یا ویژگی ابزار گرد اوری اطلاعات است. که مقولاتی را که برای آنها در نظر گرفته شده است تعیین کند. این پرسشنامه ترجمه شده از روی یک ابزار به زبان انگلیسی است. که تا کنون در ایران اجرا نشده است و نیازمند اعتباریابی (سنجش روایی و پایایی است). اما نویسنده روایی این پرسشنامه را مطلوب گزارش کرده و پایایی آن را طبق آلفای کرونباخ مطلوب ذکر کرده است.

مشخصات پرسشنامه نیازها در شغل

روایی و پایایی: دارد (خارجی )
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
مولفه: دارد (سوالات مربوط به هر مولفه مشخص است)
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD