پرسشنامه منبع کنترل سلامت جنینی لابز و ورتل FHLC

پرسشنامه منبع کنترل سلامت جنینی لابز و ورتل FHLC

پرسشنامه استاندارد مقیاس منبع کنترل سلامت جنینی لابز و ورتل (FHLC)

پرسشنامه مقیاس منبع کنترل سلامت جنینی (FHLC) توسط شارون ام. لابز و سندی ک. ورتل (1986) آماده شده است. که از 18 گویه و 3 خرده مقیاس داخلی (6 سوال)، اقبال (6 سوال) و نیرومندی دیگران (6 سوال) ایجاد شده است. که به هدف سنجیدن انتظارات منبع کنترل با توجه به رفتار تندرستی مادرانه بکار میرود.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار جمله است از درجه ثبات آن در اندازه گیری تمام آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه وسیله اندازه گیری در شروط یکسان تا چه مقدار نتایج یکسانی به دست میدهد. طبق‌معمولً دامنه ضریب اطمینان آلفای کرونباخ از صفر (0) به معنای عدم مقاومت، تا مثبت یک (1+) به معنای پایائی درست قرار می گیرد.

و هر چه مقیاس بدست آمده به شماره مثبت یک نزدیکتر باشد توان اعتماد پرسشنامه زیادتر می شود. منظور از روایی یک آزمون یا پرسشنامه، آن خصیصه یا ویژگی ابزار گرد اوری اطلاعات است که مقولاتی را که برای آنها در نظر گرفته شده است انتخاب کند. این پرسشنامه ترجمه شده از روی یک ابزار به زبان انگلیسی است. که تا کنون در ایران اجرا نشده است و نیازمند اعتباریابی (ارزیابی روایی و پایایی است. اما نگارنده روایی این پرسشنامه را مطلوب اعلام کرده و پایایی آن را طبق آلفای کرونباخ مطلوب بیان کرده است.

روایی و پایایی : دارد (خارجی)
تفسیر و نحوه نمره گذاری: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
تعداد صفحات: 6
ماخذ: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD