مقاله درباره انواع پژوهش

مقاله درباره انواع پژوهش

پژوهش، فرآیندی سیستماتیک و منطقی است که توسط پژوهشگران برای جستجوی پاسخ به سوالات و حل مسائل انجام می‌شود. این فرآیند شامل مراحل متعددی مانند تعریف مسئله، جمع‌آوری داده‌ها، تحلیل و تفسیر نتایج، و ارائه نتایج به جامعه علمی یا صنعتی می‌شود.

هدف اصلی پژوهش، افزایش دانش و درک ما از موضوعات مختلف و ارتقاء علم است. انواع مختلف پژوهش از تحقیقات علمی در زمینه‌های مختلف، تا تحقیقات عملی و کاربردی در صنایع و جوامع مختلف شامل مهندسی، علوم انسانی، پزشکی، علوم اجتماعی و بسیاری دیگر را در بر می‌گیرد.

در اساس، پژوهش به تولید داده‌های جدید و توسعه نظریات و مدل‌های توصیفی و تفسیری از پدیده‌ها می‌پردازد، و در نهایت، به ترقی و پیشرفت علم و فهم بهتر جهان کمک می‌کند.

تحقیق یا پژوهش

تحقیق یا پژوهش، یک فرآیند منظم و منطقی برای کشف حقیقت و افزایش درک ما از مسائل است. این فرآیند به طور سازمان‌یافته، هوشیارانه و با نظام، به منظور جستجو و کشف حقایق و فهم عمیق تمام جنبه‌های موضوعات انجام می‌شود. تحقیق یک راه برای کشف حقایق و افزایش دانش و درک ما از جهان است و برای این منظور از روش‌ها و ابزارهای مختلفی استفاده می‌کند. از اهمیت اصلی تحقیق به عنوان یک فرآیند قابل اعتماد برای تولید داده‌های جدید و توسعه نظریات و مدل‌های توصیفی و تفسیری در موضوعات مختلف بهره می‌بریم.

انواع پژوهش

 • اگر به شما بگویند ماشین ها را تقسیم بندی کنید چگونه این کار را انجام می دهید؟
 • می پرسید بر چه اساسی؟ از چه نظری؟
 • از نظر نوع استفاده: شخصی در مقابل عمومی
 • از نظر قدرت: سنگین در مقابل سبک
 • از نظر مدل: مدل جدید – مدل قدیم
 • از نظر قیمت : گران و لوکس – ارزان
 • می توانیم ماشین شخصی سبک و لوکس داشته باشیم!!
 • طبقه بندی تحقیق هم بی شباهت نیست

با توجه به دیدگاه و زاویه نگاه می توان تقسیم بندی های متعدد نمود:

 • تحقیق کمی در مقابل تحقیق کیفی
 • سر و کار باعدد در مقابل مفاهیم و واژه ها
 • تحقیق بنیادین در مقابل تحقیق کاربردی
 • تحقیق برای تولید دانش صرف یا استفاده در عمل
 • تحقیق مشاهده ای در مقابل تحقیق مداخله ای
 • مشاهد و بررسی آنچه هست بدون مداخله در مقابل انجام مداخله
 • تحقیق توصیفی در مقابل تحلیلی
 • فقط توصیف واقعیت در مقابل تحلیل وبررسی عوامل مرتبط
 • و….

تقسیم بندی مورد نظر ما:

تحقیقات کمی

توصیفی – همبستگی –شبه تجربی- تجربی

تحقیقات کیفی

فنومنولوژی- گراندد تئوری- تاریخی – اتنوگرافی

تحقیقات ترکیبی

همزمان: موازی همگرا- لانه گزیده
متوالی: اکتشافی- توضیحی (تبیینی)

تحقیقات مروری

مرور ساده- مرور سیستماتیک- متاآنالیز (جزو تحقیقات توصیفی محسوب می شوند)
کمی — کیفی
قبل از پرداختن به انها: بیان دونوع پژوهش کاربردی و بنیادین

پژوهش بنیادی (پایه یا محض):basic or pure

بررسی علمی که مستلزم جستجوی دانش به خاطر دانش است.
هدف: تولید واصلاح نظریه و ساخت سازه هاست و بنابراین غالبا یافته ها مستقیما در عمل مورد استفاده قرار نمی گیرد.
مقدم بر کاربردی های هستند و اساسی را برای انها شکل میدهند.

پژوهش کاربردی:

بررسی علمی برای تولید دانشی که مستقیما در عمل (بالین) کاربرد داشته و موجب بهبود ان می شود.
هدف: حل مشکلات،تصمیم گیری، پیشگویی یا کنترل پیامدها در موقعیت های عملی زندگی واقعی است

مقایسه پژوهش کمی و کیفی

تحقیق کمی:

فرایندی رسمی، عینی ونظامدار است که درآن از داده های عددی به منظور کسب اطلاعات در باره ی دنیا استفاده می شود.
زیر بنای فلسفی  آن پوزیتیویسم است (ابژکتیو)

تحقیق کیفی:

رویکردی نظامدار تعاملی و ذهنی است که به منظور توصیف تجارب زیسته افراد و معنی بخشیدن به انها بکار می رود.
زیربنای فلسفی ناچرالیسم و تفسیری، انسانگرایی است.(سابژکتیو)

انواع روشهای تحقیق کیفی

 • تحقیق پدیدار شناسی phenomenological research
 • تحقیق نظریه بسترزاد grounded theory research
 • تحقیق تاریخی historical research
 • تحقیق قومیت نگاری ethnographic research

پدیدار شناسی

مطالعه انسانگرایانه پدیده های مر بوط به انسان مطابق فلسفه پژوهشگر است.
هدف تبیین و توصیف تجارب افراد از یک پدیده است همانطوری که ان را تجربه کرده اند (تجارب زیسته) و توسط پژوهشگر تفسیر شده است.
ریشه در مکتب اگزیستانسیالیزم  و فنومنولوژییسم دارد
تجربه زیسته بیماران از زندگی با سرطان

گراندد تئوری

رویکرد تحقیق استقرایی است که طی آن پژوهشگر سعی در یافتن فرایندهایی دارد که انسان (بیمار و…) در هنگام مواجهه با یک پدیده در صحنه اجتماعی با ان برخورد می کند.
بر مشاهده و ارتباطات شهودی میان متغیرها تاکید دارد.
از بررسی و آزمون قضایا در ذهن پژوهشگر یک نظریه (بسترزاد) شکل می گیرد.
لزوما و همیشه منجر به شکل گیری نظریه نمی شود
فرایند سازگاری در بیماران مبتلا به سرطان پستان ماستکتومی شده

تاریخی

توصیف روایت گونه  یا تحلیل رویدادهایی است که درگذشته دور یا نزدیک اتفاق افتاده است.
داده ها از اسناد،گزارشهای کلامی ،مصنوعات و… به دست می اید.
سند هرچه واقعی تر و نزدیک تر باشد (دست خط خود فرد، کتاب قدیمی خطی) معتبرتر است.
در پرستاری کم انجام شده است.
The science of measurement: A historical survey

اتنوگرافی

بررسی فرهنگ ها از طریق مطالعه عمیق اعضای آن فرهنگ می باشد.
شامل جمع اوری، توصیف و تحلیل نظامدار داده ها می باشد تا نظریه ای را برگرفته از رفتار فرهنگی طراحی کند.
پژوهشگر واقعا در میان مردم زندگی میکند و جزیی از فرهنگ آنها می شود.
در پرستاری کم انجام شده است
Men’s attitudes, beliefs and roles in pregnancy and childbirth: an Ethnographic Study in Nepal

انواع روشهای تحقیق کمی

 • تحقیق توصیفی descriptive
 • تحقیق همبستگی correlational
 • تحقیق شبه تجربی quasi-experimental
 • تحقیق تجربی experimental

تحقیق توصیفی

توصیف یا گزارشی صحیح از خصوصیات فرد،گروهی خاص از افراد یا موقعیتی را فراهم می اورد.

هدف تحقیق توصیفی:
کشف و توصیف آنچه موجود است
تعیین تکرار وقایع (فراوانی)
طبقه  بندی اطلاعات
هیچ مداخله ای ندارد

ابزار پژوهش توصیفی:
مشاهده ساختار یافته(چک لیست)، پرسشنامه ، مقیاسها/ ابزارهای فیزیولوژیک
زمانی انجام می شود که شناخت اندکی از پدیده تحت مطالعه داشته باشیم.
پژوهشهای توصیفی زیربنای دانش را فراهم نموده و به مطالعات همبستگی، نیمه تجربی و تجربی جهت می دهد.

مثال:
بررسی شیوع سرطان در شهر تهران در سال 1393
بررسی اگاهی  پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی گناباد در زمینه بیماری MERS-Cov در سال 1393
و…

طرح های تحقیق توصیفی

توصیفی ساده (معمولی):
صرفا به بیان و توصیف پدیده مورد نظر می پردازد.
طرح توصیفی صرف کمتر انجام می شود
بررسی باکتریهای بیماریزای موجود در دستگیره های مترو تهران

توصیفی مقایسه ای:
علاوه بر توصیف به مقایسه متغیر در گروهها هم می پردازد.
بررسی افسردگی در پرستاران شاغل در …
انجام مقایسه میزان افسردگی در جنس ، نوع استخدام، نوع بیمارستان و…
طرحهای همگروهی (کوهورت) cohort

گذشته نگر: اثر و علت اتفاق افتاده دنبال جستجوی عادات نمونه ها به منظور بررسی علت هستیم.
اینده نگر: علت وجود دارد و بررسی ایجاد اثردر اینده مد نظر است

طرح مقطعی: cross-sectional design
انجام مطالعه توصیفی وبررسی متغیر در یک نقطه زمانی
طرح طولی:longitudinal design
بررسی یک گروه در طول زمان
اگر طرح مقطعی عکس باشد طولی فیلم است!

مثال: تعیین وزن  نرمال کودکان 1- 12 ماهه
طرح طولی: انتخاب 100 کودک وتعیین وزن انها در ماههای اول تا 12 عمرشان
طرح مقطعی: انتخاب 100 کودک در سنین مختلف 1 تا 12 ماهه و تعیین وزن انها
مطالعه موردی: case study
بررسی و اکتشاف وسیع  واحد منفردی  (یا چند مورد= case series مرورموارد)از مطالعه  مانند یک شخص، خانواده ،گروه یا اجتماع.
Depression: A Case Study From Cambodia.
Type 2 diabetes: a case study.

فهرست مطالب
پژوهش چيست
انواع پژوهش
مشخصات تحقيق كمي و كيفي
انواع روشهای تحقیق کمی
تحقیق تجربی
انتخاب طرح پژوهش

مقاله درباره انواع پژوهش دارای 42 صفحه و به صورت پاورپوینت تدوین شده است.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 42

فرمت فایل: پاورپوینت