پرسشنامه عملکرد آموزشی مدیران یزدانی نژاد

پرسشنامه عملکرد آموزشی مدیران یزدانی نژاد

پرسشنامه استاندارد عملکرد آموزشی مدیران یزدانی نژاد

پرسشنامه عملکرد آموزشی مدیران یزدانی نژاد 1388 شامل 22 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
عملکرد آموزشی مدیران : یعنی کیفیت بخشی به آموزش، تحکیم باورهای دینی،. ارتقاء کارآمدی و اثربخشی، تقویت انگیزه تحصیلی و عدالت آموزشی (یزدانی نژاد، 1388).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
عملکرد آموزشی مدیران در این تحقیق از طریق پاسخی که کارکنان به پرسشنامه محقق ساخته سنجش عملکرد آموزشی مدیران ( یزدانی نژاد، 1388) می دهند، به دست می آید.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم(سرمد و همکاران،1390). در پژوهش یزدانی‌نژاد (1388) در پژوهش حاضر روايي پرسشنامه از طريق روايي صوري انجام گرفته است. به این صورت که پرسشنامه مذکور پس از تهیه به چند تن از اساتید و متخصصان ارائه شد. که پس از بررسی مورد تأييد آنها واقع گرديد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش یزدانی‌نژاد (1388) برای برآورد ضریب پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه از طريق ضريب آلفاي كرونباخ بدست آمده كه مقدار آن براي پرسشنامه، عملكرد مديران 75/0 به دست آمده است.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 22 سوال
تعداد مولفه: 5 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD