مقاله تاریخچه شناخت سلول

مقاله تاریخچه شناخت سلول

تاریخچه شناخت سلول

بخشی از مقاله
فلاسفه وطبیعی دانان قدیم به این نتیجه رسیده اندکه جانوران و گیاهان با همه پیچیدگی که در سازمان شان وجود دارد، تنها از تعداد کمی از اجزایی که در هر یک فلاز آنها تکرار شده ساخته شده اند. منظور این پژوهشگران از اجزای ساختمان های ماکروسکوپی (با چشم غیر مسلح دیده میشود) یک جاندار مثل ریشه ها، برگ ها و گل ها بوده است که در گیاهان مختلف مشترک اند و یا بخش و اندام هایی بوده است که در جانداران مشترک می باشد. قرن ها بعد با اختراع عدسیهای بزرگ کننده جهان میکروسکوپی کشف شد.

روبرت هوک فیزیکدان انگلیسی بابررسی میکروسکپی چوب پنبه ساختمان سلولی را کشف کرد.هوک مشاهده کرد که این بافت ازحفره های متعدد مجاورهم که آنها را سلول به معنی اتاق کوچک نامیده ساخته شده است. تا مدت ها تصور می شد که سلول ها حجره های خالی حفر شده در یک ماده زمینه ای هستند. در حدود همان زمانی که روبرت هوک در لندن مطالعات خودرا ادامه داد یک نفر هلندی به نام آنتی ون لیوون هوک با میکروسکوپ ساده خود موجودات تک سلول را به صورت زنده در قطرات باران و خون مشاهده کرد و آنها را به نام جانوران کوچک نامید وب ه این ترتیب وی اولین کسی بودکه سلول زنده رامشاهده کرد.

فهرست مطالب
تاریخچه شناخت سلول. ۱
نظریه سلولی.. ۱
زیست مولکول ها ۲
ساختمان سلول. ۲
ویژگی عمومی سلول. ۳
ساختارهای درون سلول. ۴
ترکیب شیمیایی سلول. ۴
تنفس سلولی.. ۵
تقسیم سلولی.. ۶
سلول های پروکاریوت و یوکاریوت.. ۷
جانوران تک سلولی.. ۷
باکتریها ۸
سلولهای جنسی.. ۹
فهرست منابع. ۱۰

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 13

فرمت فایل: WORD