پرسشنامه مقیاس شخصیتی اسکیزوتایپی کلاریج و بروکز (STA)

پرسشنامه مقیاس شخصیتی اسکیزوتایپی کلاریج و بروکز (STA)

پرسشنامه استاندارد مقیاس شخصیتی اسکیزوتایپی (STA) توسط کلاریج و بروکز در سال 1984 در آکسفورد ساخته شد. این پرسشنامه از 27 سوال و 3 خرده مقیاس تجارب ادراکی غیر معمول (9 سوال)، سوء ظن پارانویید و اضطراب اجتماعی (10 سوال) و تفکر سحرآمیز (8 سوال) تشکیل شده است که به منظور ارزیابی رفتارهای شخصیتی اسکیزوتایپی بکار می رود. پرسشنامه دارای امتیازبندی، مولفه، مقاله بیس، روایی و پایایی ، تفسیر و شیوه نمره گذاری است.

تعریف مفهومی پرسشنامه مقیاس شخصیتی اسکیزوتایپی کلاریج و بروکز

برای توصیف سازه های اسکیزوتایپی سه الگو وجود دارد (گولدینگ، 2004). اولی «الگوی شبه ابعادی»، یا الگوی بیماری است. بر طبق این «الگوی اسکیزوتایپی»، شکل خفیف اسکیزوفرنیا در نظر گرفته می شود (گولدینگ، 2004). در این الگو، نمرات بالا در یک یا چند عامل اسکیزوتایپی نشانه ی سلامت یا بیماری تلقی می شود.

دومین الگوی اسکیزوتایپی، «الگوی شخصیتی»، است که توسط «آیزنگ (آیزنک، 1960؛ به نقل از همان منبع) ارائه شد. آیزنک فرد روان گسسته را کسی می داند که در انتهائی ترین نقطه «پیوستار سلامتی – روان گسستگی»، واقع شده است. چون این الگو گروه های بهنجار و بیمار را به عنوان گروه هایی که تنها از لحاظ کمی قابل تمایزند، در نظر می گیرد مورد ایراد واقع شده است (کلاریج، 1997؛ به نقل از همان منبع).

سومین الگو، الگوی تمام ابعادی است که شکل گسترده و ترکیبی دو الگوی دیگر می باشد. در این الگو، اسکیزوتایپی به عنوان صفاتی در نظر گرفته می شوند که در طول یک پیوستار توزیع شده اند. این صفات، منابعی از «تغییرات (نوسانات) سلامتی»، و همچنین «آمادگی» برای روان گسستگی می باشد.

الگوی تمام ابعادی، الگوی شبه ابعادی را در بالاترین نقطه آن یعنی جائی که پیوستار دوم در سطوح متفاوتی از صفات شخصیت شکل گرفته است در نظر می گیرد. این پیوستار دوم پیوستار بیماری است که در الگوی شبه پیوستاری وجود دارد و بنابراین طیفی از اختلالات «اسکیزوفرنیفرم» را از «اختلال شخصیت اسکیزوتایپی (SPD)»، گرفته تا روان گسستگی اسکیزوفرنیا – شامل می شود. براساس الگوی تمام ابعادی، می توان اسکیزوتایپی را هم در ارتباط با سلامتی و هم در رابطه با سلامتی – بیماری قرار داد. بر طبق این الگو، امکان دارد افراد با نمرات بالا در یک یا چند عامل اسکیزوتایپی از همان درجه از سلامتی برخوردار باشند که افراد با نمرات پایین

شخصیت اسکیزوتایپی

تعریف عملیاتی پرسشنامه

در این پژوهش منظور از نمره استاندارد مقیاس شخصیتی اسکیزوتایپی نمره¬ای است که فرد به سوالات 27 ماده ای پرسشنامة کلاریج و بروکز می¬دهد

مولفه های پرسشنامه مقیاس شخصیتی اسکیزوتایپی کلاریج و بروکز

ردیف

خرده مقیاس

سوالات

تعداد سوال

1

تجارب ادراکی غیر معمول

1 تا 9

9

2

سوء ظن پارانویید و اضطراب اجتماعی

10 تا 19

10

3

تفکر سحرآمیز

20 تا 27

8

روایی و پایایی پرسشنامه مقیاس شخصیتی اسکیزوتایپی کلاریج و بروکز

جکسون و کلاریج (۱۹۹۱)، ضریب اعتبار بازآزمایی را برای «مقیاس شخصیتی اسکیزوتایپی»، مطلوب گزارش کردند. همچنین روالینگز و همکاران (۲۰۰۱)، ضریب آلفای مناسبی را برای «مقیاس شخصیتی اسکیزوتایپی» گزارش کردند.در پژوهش محمدزاده و همکاران (۱۳۸۶)، به منظور بررسی «روایی همزمان» «مقیاس شخصیتی اسکیزوتایپی» از اجرای همزمان فرم تجدیدنظر شده «پرسشنامه شخصیتی آیزنک» استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که «مقیاس شخصیتی اسکیزوتایپی» با مقیاس روان آزردگی و روان گسستگی «پرسشنامه شخصیتی آیزنک» به ترتیب همبستگی ۷۵/۰ و ۴۰/۰ را دارد.

روایی و پایایی : دارد (ایرانی و خارجی )
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
مقاله بیس: دارد (یک مقاله فارسی و یک مقاله انگلیسی )
مولفه: دارد (سوالات مرتبط مشخص است)
تعریف مفهومی و عملیاتی:دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 9
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 9

فرمت فایل: WORD