مقاله سوخت و احتراق پیشرفته

مقاله سوخت و احتراق پیشرفته

سوخت و احتراق پیشرفته

مقاله درس سوخت و احتراق پیشرفته Testing of Chemkin II Methanol Mechanism
واژه ﻣﺘﯿﻞ اﻟﮑﻞ رﯾﺸﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ دارد .ﻣﺘﯿﻞ در ﺳﺎل ۱۸۴۰ از ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺘﯿﻠﻦ ﻣـﺸﺘﻖ ﺷـﺪ و ﺑـﺮای ﻧﺎﻣﯿـﺪن ﻣﺘﯿـﻞ اﻟﮑـﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. درﺳﺎل ۱۸۹۲ از ﻃﺮف اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ، ﻣﺘﯿﻞ اﻟﮑﻞ ﺑـﻪ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻧـﺎم ﯾﺎﻓﺖ.

ﻣﺘﺎﻧﻮل ﯾﺎ ﻣﺘﯿﻞ اﻟﮑﻞ ﯾﺎ اﻟﮑﻞ ﻣﺘﯿﻠﯿﮏ ﯾﺎ اﻟﮑﻞ ﭼﻮب ﮐﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع اﻟﮑﻞﻫﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ CH3OH ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﺘﺎﻧﻮل از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯽﻫﻮازی ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی زﯾﺎدی از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻣﻘـﺪار اﻧـﺪﮐﯽ از ﺑﺨﺎر ﻣﺘﺎﻧﻮل وارد ﺟﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ روز ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ اﮐﺴﯿﮋن و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﮐـﺴﯿﺪ ﺷـﺪه ﺑـﻪ آب و دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮدد. اﻟﺒﺘﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ وﻟـﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ. در ﺿﻤﻦ ﺷﻌﻠﻪ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺑﯽ رﻧﮓ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪ آن دﭼﺎر ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻧﺸﻮﯾﻢ.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه
مقاله ( انگلیسی )
مقاله ( فارسی )
نتایج و مقایسه آنها
سرعت شعله
زمان تاخیر احتراق ( Ignition Delay Time )
کسر مولی گونه ها ( نسبت به زمان )
کسر مولی گونه ها ( نسبت به فاصله )
پروفیل دما
تاثیر افزایش فشار
تاثیر رقیق سازی ( Diluent )
نگاه کلی به نرم افزار CHEMKIN II
CHEMKIN
PREMIX
SENKIN
پیوست
متن فایل مکانیزمهای واکنشی ( Reaction Mechanism file )
متن فایل ترمودینامیکی ( Thermodynamic Database file )
متن فایل ترنسپورت ( Transport Database file )
متن فایل ( Methanol Link file )
متن فایل ( Methanol Transport Link file )
متن فایل ( Premix Input file )
متن فایل ( Premix output file )
متن فایل ( Senkin Input file )
متن فایل ( Senkin output file )
مراجع

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 60

فرمت فایل: PDF