مقاله در مورد سبوس گندم جهت تغذیه دام – طیور و آبزیان (ویژگیهای و روشهای آزمون)

مقاله در مورد سبوس گندم جهت تغذیه دام – طیور و آبزیان (ویژگیهای و روشهای آزمون)

سبوس گندم جهت تغذیه دام طیور و آبزیان
پیشگفتار مقاله
استاندارد سبوس گندم که نخستین بار در سال ۱۳۶۲تهیه گردید بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی و تأیید کمیسیون فنی کشاورزی برای دومین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در دویست و سی و سومین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد کشاورزی و غذائی مورخ ۷۷/۷/۲۸تصویب شد، اینک به استناد بند ۱ماده ۳قانون اصلاحی قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱به عنوان استاندارد رسمی ایران منتشر می گردد.
برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع و علوم ، استانداردهای ایران در مواقع لزوم مورد تجدید نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها برسد در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه واقع خواهد شد.
بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدیدنظر آنها استفاده نمود.

در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه حتی المقدور بین این استاندارد و استاندارد کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود.
لذا با بررسی امکانات و مهارتهای موجود و اجرای آزمایشهای لازم این استاندارد با استفاده از منبع زیر تهیه گردیده است :
۱- کتاب تکنولوژی غلات تألیف آقای دکتر ناصر رجب زاده سال ۱۳۷۰
۲- آزمایشات انجام شده در مؤسسه استاندارد و خوراک دام پارس
۳- IS : 2239 – ۱۹۷۱ Indian Standard Specification for Wheat Bran
۴ Pomcranz . Y . Wheat Chemistry . Second edition, Vol. III monograph Series.
۵- Saedi, H, K, Nikpour, M, Saadat nouri (iyon) 1973.
Etude surla composition etla valeur Alimentaire des Aliments du Betail. Retail. Revue med. met . P. 73.
۶ – Scott M.L.M.C. Nesheim and R.Y Young – ۱۹۷۶ Nutrition of chicken.
Second. Edition M.L. Scott and Associates , Ithaca, New york.
۷ – N.R.C – ۱۹۹۴

فهرست مطالب
سبوس گندم جهت تغذیه دام – طیور و آبزیان (ویژگیهای و روشهای آزمون )
مقدمه
هدف و دامنه کاربرد
تعاریف و اصطلاحات
ویژگیها
ناپذیرفتنی ها
نمونه برداری
روشهای آزمون
بسته بندی و نشانه گذاری

سبوس گندم جهت تغذیه دام – طیور و آبزیان (ویژگیهای و روشهای آزمون )
مقدمه
سبوس گندم به سبب فراوانی تولید و قیمت مناسب و دارابودن میزان نسبی پروتئین بالا و ویتامینها و مواد معدنی به خصوص فسفر، در تغذیه دام ، طیور و آبزیان مورد استفاده قرار می گیرد. مصرف سبوس گندم در جیره غذائی دامهای نشخوارکننده به علت ملین بودن و در مورد طیور به سبب محدود بودن قابلیت جذب مواد فیبری موجود در آن نباید از میزان معینی در خوراک متراکم آنها تجاوز نماید.

۱- هدف و دامنه کاربرد
هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگیهای فیزیکی – شیمیائی – اصول بسته بندی و نشانه گذاری – نمونه برداری و روشهای آزمون سبوس گندم برای تغذیه دام و طیور آبزیان می باشد.

۲- تعاریف و اصطلاحات
-۱-۲سبوس گندم مخلوطی از لایه های مختلف پوسته و قسمتهای جوانه و لایه آلورن ۱ در دانه گندم که در اثر عملیات آسیابانی به عنوان سبوس جدا می شود و کمیت و کیفیت آن بستگی به نوع گندم مصرفی و فرآیند کلی کارخانه آردسازی دارد. (به ویژه از نظر میزان آرد چسبیده به سبوس ).
-۲-۲مواد خارجی : به هر گونه موادی غیر از سبوس گندم از قبیل باقیمانده حشرات ، کنه های مرده اندامها، تنیده ها، فضولات آنها، فضله موش و پرندگان و تیرخاک و خاشاک اطلاق می شود.

۳- ویژگیها
۱-۳ ویژگیهای فیزیکی
-۱-۱-۳رنگ : رنگ سبوس گندم به رنگ گندمی که از آن تهیه شده بستگی دارد و از رنگ کرم تا قهوه ای روشن متفاوت است .
-۲-۱-۳بو: سبوس گندم دارای بوی طبیعی مخصوص بخود است .
-۳-۱-۳اندازه : ریزی و درشتی ذرات سبوس گندم بستگی به نوع گندم و شیوه تولید آرد در کارخانه دارد ولی به هر حال سبوس گندم نباید بیش از ۳۰درصد وزنی حاوی ذرات نرم باشد.
-۲-۳ویژگیهای شیمیائی :
-۱-۲-۳ویژگیهای شیمیائی سبوس گندم باید برابر جدول زیر (جدول شماره ۱) باشد.

۴- ناپذیرفتنی ها
۴-۱ – وجود میکروارگانیسم ها بیش از حد مجاز برابر استاندارد ملی شماره ۳۲۰۷ایران (بنام ویژگیهای بهداشتی و میکروبیولوژی مواد اولیه تهیه خوراک طیور و دام آماده ).

-۲-۴وجود هر نوع بوی غیرطبیعی و ترشیدگی
-۳-۴وجود هرگونه مواد خارجی (به استثنای پوسته (سبوس ) جو و یا سایر غلات حداکثر به میزان ۲ درصد).
-۴-۴وجود آفات انباری به هر میزان
-۵-۴وجود سموم آفت کش – میزان باقیمانده سموم در سبوس گندم نباید از حد مجاز استانداردهای مربوطه بیشتر باشد. (طبق موازین سازمان دفع آفات نباتی ).

۵- نمونه برداری
نمونه برداری سبوس گندم طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۳۳۱(آخرین تجدیدنظر) (روش نمونه برداری کنجاله دانه های روغنی ).

۶- روشهای آزمون
-۱-۶تعیین مقدار رطوبت مطابق استاندارد شماره ۳۲۱ایران .
-۲-۶تعیین مقدار پروتئین مطابق استاندارد شماره ۴۵۷ایران .
-۳-۶تعیین مقدار چربی مطابق استاندارد شماره ۴۱۵ایران .
-۴-۶تعیین مقدار فسفر مطابق استاندارد شماره ۵۱۳ایران .
-۵-۶تعیین مقدار کلسیم مطابق استاندارد شماره ۵۷۱ایران .
-۶-۶تعیین مقدار خاکستر مطابق استاندارد شماره ۳۳۲ایران .
-۷-۶تعیین مقدار خاکستر غیر محلول در اسیدکلریدریک مطابق استاندارد شماره ۴۱۴ایران .
-۸-۶تعیین مقدار فیبر مطابق استاندارد شماره ۵۲۰ایران .
-۹-۶روش تعیین میزان درصد پوسته جو و مواد خارجی در سبوس گندم به شرح زیر می باشد: یک گرم از نمونه برداشت شده (طبق استاندارد) را روی شیشه ساعتی بریزید و پوسته های جو و سایر مواد خارجی را به وسیله دست یا پنس جدا کنید. سپس با توزین پوسته جو و سایر مواد خارجی درصد وزنی هر یک از آنها را به طور جداگانه در محموله محاسبه نمائید.
-۱۰-۶روش تشخیص و اندازه گیری مواد خارجی : برای این منظور مقدار معینی از نمونه برداشت شده (طبق استاندارد) را داخل لوله آزمایش ریخته و بر روی آن مقداری کلروفرم و یا تتراکلروکربن بریزید سپس آن را کاملا تکان دهید. پس از مدتی که مواد خارجی و ناخالصی ها در آن حل شده و ته نشین می گردد با جدا کردن مواد ته نشین شده و توزین آنها درصد آن را محاسبه و تعیین کنید.

۷- بسته بندی و نشانه گذاری
-۱-۷سبوس گندم باید در کیسه های بهداشتی و سالم از جنس الیاف مصنوعی و به وزن های همسان پر شده و سرکیسه ها به طور مطمئن دوخته شود.
-۲-۷نشانه گذاری : روی هر بسته باید آگاهی های زیر نوشته شود و یا برحسب گردد.
-۱-۲-۷نوع محصول .
-۲-۲-۷نام و نشانی کارخانه تولید.
-۳-۲-۷تاریخ تولید.
-۴-۲-۷ذکر شرایط نگهداری .
-۵-۲-۷وزن خالص بر حسب کیلوگرم .

۱-Aleuron
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
Institute of Standards and Industrial Research of Iran
ISIRI NUMBER

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 14

فرمت فایل: WORD