گزارش کارآموزی آیین کار جهت تعیین ضریب ته نشینی (زلنی) برای گندم و آرد

گزارش کارآموزی آیین کار جهت تعیین ضریب ته نشینی (زلنی) برای گندم و آرد

یین کار جهت تعیین ضریب ته نشینی زلنی برای گندم و آرد
پیشگفتار گزارش کارآموزی
آیین کار جهت تعیین ضریب ته نشینی ( زلنی ) برای گندم و آرد که بوسیله کمیسیون فنی مربوط تهیه و تدوین شده و در یکصد و شصت و یکمین کمیته ملی استاندارد کشاورزی و غذائی مورخ ۷۴/۵/۱۴ مورد تائید قرار گرفته , اینک باستناد بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاحی قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ بعنوان آئین کار رسمی ایران منتشر می‏گردد .

برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع علوم , آئین کارهای ایران در مواقع لزوم مورد تجدیدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این آئین کارها برسد در هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه خواهد شد .

بنابراین برای مراجعه به آئین کارهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدیدنظر آنها استفاده نمود .
در تهیه و تدوین این آئین کار سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه حتی المقدور بین این آئین کار و آئین کار کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود .

لذا با بررسی امکانات و مهارتهای موجود و اجرای آزمایشهای لازم این آئین کار با استفاده از منابع زیر تهیه گردیده است :

۱- American Association of cereal chemists U . S . A 1983 sedimentation test for wheat
AACC Method 59-61A
۲- International Association for cereal chemistry
ICC – standards NO – ۱۱۶
Determination of the sedimentation value (according to zeleny) As an approximate measure of backing quality
۳- ISO 5529 1992
Wheat – determination of sedimentation
Index – zeleny test .

آئین کار جهت تعیین ضریب ته نشینی ۱ ( زلنی )۲ برای گندم و آرد

۱- هدف
هدف از تدوین این آئین کار تعیین ضریب ته نشینی گندم و آرد به منظور تعیین کیفیت نانوائی آن می‏باشد .

۲- دامنه کاربرد
این آئین کار فقط در مورد گندم و آرد تهیه شده از آن کاربرد دارد .

۳- تعریف
۳-۱- ضریب ته نشینی – عبارتست از حجم مواد ته نشین شده آرد معلق در محلول اسید لاکتیک تهیه شده طبق روش مذکور در این آئین کار بر حسب میلی لیتر .
۳-۱- ضریب ته نشینی – عبارتست از حجم مواد ته نشین شده آرد معلق در محلول اسید لاکتیک تهیه شده طبق روش مذکور در این آئین کار بر حسب میلی لیتر .

۴- اصول روش
معلق نمودن آرد گندم که در شرایط معین آسیاب و الک شده در محلول اسید لاکتیک حاوی بر موفنل ۳ بلو و اندازه‏گیری حجم رسوب حاصله از ذرات آرد پس از تکان دادن و ماندن در مدتهای معین
معلق نمودن آرد گندم که در شرایط معین آسیاب و الک شده در محلول اسید لاکتیک حاوی بر موفنل ۳ بلو و اندازه‏گیری حجم رسوب حاصله از ذرات آرد پس از تکان دادن و ماندن در مدتهای معین

فهرست مطالب
آئین کار جهت تعیین ضریب ته نشینی ( زلنی ) برای گندم
هدف
دامنه کاربرد
تعریف
اصول روش
مواد لازم
وسایل لازم
نمونه برداری
روش کار
دقت آزمایش
نتیجه

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 8

فرمت فایل: WORD