پرسشنامه محقق ساخته خویشتن داری

پرسشنامه محقق ساخته خویشتن داری

پرسشنامه استاندارد محقق ساخته خویشتن داری

پرسشنامه استاندارد محقق ساخته خویشتن داری شامل 5 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
خویشتن داری: خویشتن داری، کنترل خواسته های درونی و کنترل نفس و احساسات است. این ویژگی در صورتی به دست می آید که آدمی در پی تأمین عادلانه خواسته های ضروری و منطقی خود از یک سو و پاسخ ندادن به خواسته های بی جا از سوی دیگر باشد. (عبداللهی، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق منظور از خویشتن داری نمره ای است. که آزمودنی ها از پرسشنامه خویشتن دارای محقق ساخته که بر اساس 6 مرحله رشد اخلاقی کلبرگ تنظیم شده است، به دست می آورند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش انبارلویی (1388) برای سنجش روایی پرسشنامه، از روایی صوری و اعتبار سازه استفاده شده است. روایی صوری پرسشنامه با نظر اساتید مجرب و صاحب نظر علوم اجتماعی (استاد راهنما و مشاور) مورد تأیید قرار گرفت. و اعتبار سازه از طریق تحلیل عوامل صورت گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش انبارلویی (1388)، ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه بالاتر از 70/0 می باشد که نشان می دهد هماهنگی درونی گویه های این متغیرها در حد مطلوبی است.

مشخصات پرسشنامه خویشتن داری

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: ۵ سوال
تعداد مولفه: ۵ مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: ۴
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: WORD