پرسشنامه خود متمایز سازی اسکورن و فراید لندر

پرسشنامه خود متمایز سازی اسکورن و فراید لندر

پرسشنامه استاندارد خود متمایز سازی اسکورن و فراید لندر

پرسشنامه خود متمایز سازی اسکورن و فراید لندر به نقل از محسنی شامل 46 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
تمایز یافتگی : بوئن (1978) تمایز یافتگی را به دو شکل تعریف می‌کند. که در آن فرد قادر است بین عملکرد هیجانی و عقلانی از یک سو و روابط صمیمانه و خودمختاری از سوی دیگر تعادل ایجاد کند. این مفهوم را می‌توان به عنوان یک فرایند یا ویژگی شخصیتی بیان کرد. (جنکینز، بابلوتز، استوارتز، جانسون، 2005؛ به نقل از محسنی، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در پژوهش حاضر منظور از خود متمایز سازی نمره‌ای است. که فرد از پرسشنامه تجدید نظر شده تمایز یافتگی خود (اسکورن، اسمیت، 2003) به دست آورده است.

مولفه های پرسشنامه
این پرسشنامه به صورت خود گزارشی است و به منظور سنجش تمایزیافتگی افراد به کار می‌رود. تمرکز اصلی آن روی ارتباطات مهم زندگی و روابط افراد با خانواده‌ی اصلی است.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش محسنی(1392) به منظور بررسی روایی(محتوایی) پرسش نامه مذکور از تنی چند از اساتید و صاحب نظران راجع به محتوای آن سؤال شد. و با اعمال تغییرات پیشنهادی ایشان، تأیید نظر ایشان مبنی بر روا بودن ابزار اخذ شد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش محسنی(1392)، برای سنجش پایایی پژوهش حاضر، از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. دامنه تغییرات آلفا بین 0 تا 1 است که هر چه مقدار آلفا بیشتر باشد پایایی مقیاس بیشتر خواهد بود. که مقدار ضریب این آزمون در جدول زیرآمده است.

مشخصات پرسشنامه خود متمایز سازی اسکورن و فراید لندر

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: ۴۶ سوال
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
تعداد مولفه: تک مولفه
مدل پرسشنامه: دارد
تعداد صفحات: ۶
نوع فایل : ورد آفیس word
نسخه پی دی اف PDF: دارد
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD