مقاله بررسی نقش توبه در سقوط مجازات

مقاله بررسی نقش توبه در سقوط مجازات

توبه در حقوق جزا به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات شناخته می‌ شود به موجب این اصل چنانچه مرتکب جرم قبل از اثبات جرم توبه کند مجازات او ساقط می شود.

مقدمه مقاله

اگر بگویم قدرت و ریشه توبه، همپای پای گذاری آدمی بر روی کره خاکی است و عمری به درازای حیات بشری دارد می‌توان ادعا کرد، قلم را به مبالغه نیاورده‌‌ایم. توبه را نه تنها از دیدگاهی صرفاً دینی و مذهبی، بلکه از منظر انسانی و عرفی نیز می‌توان به نظاره نشست.

چرا که آدمی در گذرگاه زمان با صرف نظر از جامعه‌ای که به آن تعلق دارد و با قطع نظر از آداب و رسوم «سنت‌ها» اعتقادات و گرایشات فردی و اجتماعی عدول و احتراز و حتی انزجار از آنچه گذشته است و دوری از آنچه که با ارزیابی و سنجش‌های آدمی در حال انطباق نمی‌یابد، امری بدیهی و واقعیت مکرر است.

از سوی دیگر بازسازی جامعه بر مبنای معیارهای اسلامی و انسانی بدون بازسازی رفتار و شخصیت اعضای آن و بدون تربیت و اصلاح افراد امری غیرممکن و دور از واقعیت به نظر می‌رسد. در قلمرو اجتماع،‌ با اشخاصی که بر مبنای ارزشهای غلط تربیت شده و با آن خو گرفته اند، نمی توان جامعه‌ای سالم بنا کرد، لذا آمادگی و قابلیت و سلامت افراد از شرایط اولیه یک اجتماع سالم است.

توبه می‌تواند به عنوان بهترین روش در جهت نظارت بر خود و بازسازی خویش بر مبنای ارزشهای الهی و انسانی ایفای نقش نماید و شخصیت و رفتار انسان را طوری تغییر دهد که دگربار به سمت گناهان سوق پیدا نکند و همین امر در نهایت به اصلاح و تربیت فرد که هسته اولیه اصلاح ساختار جامعه است منجر شود.

اثر توبه در سقوط مجازات

اثر توبه در سقوط مجازات

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: مباحث عمومی و مبنایی
۱-۱- تعریف توبه
۱-۱-۱- تعریف لغوی
۱-۱-۲- تعریف اصطلاحی توبه
۱-۲- احکام و شرایط توبه
۱-۲-۱- شرایط پذیرش توبه
۱-۲-۱-۱- عدم پذیرش توبه ای از افراد
۱-۲-۱-۱-۱- مشرف به موت
۱-۲-۱-۱-۲- کفار
۱-۳- آثار توبه
۱-۳-۱- آثار ثبوتی توبه
۱-۳-۲- آثار اثباتی توبه
۱-۳-۲-۱- سقوط مجازات
۱-۳-۲-۲- قبول شهادت
۱-۳-۲-۳- عفو امام
۱-۴- کیفیت احراز توبه با ملاحظه قواعد عمومی
۱-۴-۱- علم قاضی و توبه
۱-۴-۱-۱- توبه قبل از علم قاضی
۱-۴-۱-۲- توبه بعد از علم قاضی
۱-۴-۲- مرور زمان و توبه
۱-۴-۲-۱- تبیین موضوع
فصل دوم: کیفیت توبه در مجازات‌ها
۲-۱- نقش توبه در حدود
۲-۱-۱- توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم
۲-۱-۲- توبه بعد از اقرار به جرم
۲-۱-۳- توبه بعد از اثبات جرم با شهادت شهود
۲-۱-۴- زنا
۲-۱-۵- لواط
۲-۱-۶- مساحقه
۲-۱-۷- شرب خمر
۲-۱-۸- قوادی
۲-۱-۹- سرقت
۲-۱-۱۰- قذف
۲-۱-۱۱- محاربه
۲-۲- توبه در تعزیرات
۲-۲-۱- تعریف تعزیر و اقسام آن
۲-۲-۱-۱- تعریف تعزیر
۲-۲-۱-۱-۱- تعریف لغوی تعزیر
۲-۲-۱-۱-۲- تعریف اصطلاحی تعزیر
۲-۲-۱-۲- اقسام تعزیر از نظر قانونگذار
۲-۲-۱-۳- تأثیر توبه در سقوط مجازات‌های تعزیری
۲-۲-۱-۴- بررسی فقهی تأثیر توبه
۲-۲-۱-۴-۱- مرتد
۲-۲-۱-۴-۲- ساب النبی
۲-۲-۱-۴-۳- ساحر
۲-۲-۱-۴-۴- آکل الربا
۲-۲-۱-۴-۵- زندیق
۲-۲-۱-۴-۶- مکتسل الصلوه
۲-۲-۱-۵- بررسی مواد قانونی ناظر به توبه در تعزیرات
۲-۲-۱-۵-۱- توبه در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع ماده‌۵۱۲
۲-۲-۱-۵-۲- توبه در جرایم علیه آسایش عمومی موضوع ماده ۵۲۱
۲-۳- تأثیر توبه در جرایم منجر به قصاص و دیات
۲-۳-۱- تأثیر توبه در جرایم منجر به قصاص
۲-۳-۲- تأثیر توبه در جرایم منجر به دیات
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
فهرست منابع

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 80

فرمت فایل: WORD