مقاله تعمیر و نگهداری انواع پمپ های هیدرولیک

مقاله تعمیر و نگهداری انواع پمپ های هیدرولیک

تعمیر و نگهداری انواع پمپ های هیدرولیک

چکیده
در مقاله تعمیر و نگهداري انواع پمپ هاي هیدرولیک ضمن تعریف، تاریخچه، مزایا و معایب پمپ هاي هیدرولیکی به معرفی انواع مدارهاي موازي و سري و سیستم هاي مرکز باز و مرکز بسته پرداخته است و شیوه کارکرد سیستمهاي هیدرولیکی ادوات کشاورزي و راه سازي انواع فرمان هاي هیدرولیکی را مورد مطالعه و بررسی و تحلیل قرار داده است

و همچنین در مورد ساختمان انواع پمپ ها، پمپ هاي پیستونی شعاعی و محوري و پمپ هاي پره اي به طور ویژه اي توضیح داده است. امید است جمع آوري این اثر ناچیز که قطره کوچکی از دریاي وسیع هیدرولیک است ثمر بخش و مورد مطالعه و استفاده دانشجویان قرار بگیرد.

تعمیرات پمپ هیدرولیک

فهرست مطالب
چکیده
فصل اول: علم هیدورلیک و کاربرد آن
1-1 مقدمه
2-1 تعریف هیدورلیک
3-1 تاریخچه هیدرولیک
4-1 مزایا و معایب سیستمهاي هیدرولیکی روغنی
1-4-1 مزایاي سیستمهاي هیدرولیک
2-4-1 معایب سیستمهاي هیدرولیک
5-1 فشارچیست؟
6-1 مفهوم فشار در مدارهاي هیدرولیک
7-1 مدارهاي موازي
8-1 مدارهاي سري
1-8-1 جوابها
9-1 افت فشار
10-1 جریان آرام
11-1 جریان مغشوش
12-1 مفهوم دبی
13-1 اورفیس
14-1 تلفات جریان یانشتی
15-1 رابطه فشار و دبی
16-1 توان مکانیکی
17-1 توان شفت
18-1 راندمان حجمی در پمپ و موتور
19-1 راندمان مکانیکی
فصل دوم: هیدرولیک در عمل
1-2 ساختار یک سیستم هیدرولیک
2-2 تنظیم فشار سیستم هیدرولیک
3-2 حرکت دورانی در سیستم هیدرولیک
4-2 مقایسه سیستمهاي هیدرولیک
5-2 سیستم مرکز بسته
6-2 تفاوتهاي سیستم هاي مرکز باز و مرکز بسته
1-6-2 سیستم هاي مرکز باز
2-6-2 سیستمهاي مرکز بسته
7-2 سیستم مرکز بسته با پمپ دبی متغیر
8-2 مزیت هاي دیگر سیستم هاي مرکز بسته
9-2 موارد استفاده از سیستم هاي هیدرولیک
10-2 سیستمهاي فرمان هیدرولیکی
11-2 سیستم فرمان دستی
12-2 فرمان هیدرولیکی
13-2 فرمان گیري دستی با پمپ مقیاس فرمان
14-2 فرمان نیمه هیدرولیک
15-2 فرمان گیري در تمام شرایط
16-2 سیستم هاي ترمز هیدرولیکی
17-2 ترمزهاي هیدرولیک
18-2 ترمز تمام هیدرولیک
19-2 ترمز گیري در تمام شرایط
1-19-2 بالا آوردن گاو آهن به وسیله اهرم کنترل
2-19-2 بالا آوردن گاو آهن بوسیله حس گر اتوماتیک
20-2 کنترل ادوات کششی پشت تراکتور
21-2 سیستمهاي تراز کننده اتوماتیک
22-2 سیستم هاي کنترل ادوات سوار بر روي ماشین
23-2 سیستم هاي هیدرولیک در لودرها
24-2 سیستم هاي هیدرولیک در بلدوزر
25-2 سیستم هاي هیدرولیک بیل بکهو
26-2 سیستم هیدرولیک در لیفتراك
فصل سوم: اجزاء هیدرولیک
1-3 پمپها
2-3 انواع پمپها
1-2-3 انواع پمپها از نظر ساختمان
3-3 تنظیم فشار
4-3 ساختمان و طرز کار انواع پمپ
1-4-3 پمپ هاي پیستونی
2-4-3 پمپهاي رفت و برگشتی
3-4-3 پمپهاي پیستونی شعاعی (دوار)

پمپ هاي پیستونی محوري

4-4-3 پمپهاي پیستونی محوري
5-3 پمپهاي دنده اي
6-3 پمپهاي دنده خارجی
7-3 پمپ هاي دنده داخلی
8-3 پمپهاي شبه دنده اي
9-3 نشت روغن در پمپهاي دنده اي
10-3 فشار روي چرخ دنده ها
11-3 پمپهاي پره اي
12-3 پمپ هاي ترکیبی
فصل چهارم: سرویس نگهداري و تعمیرات سیستمهاي هیدرولیک
1-4 دیدگاه یک تعمیرکار
2-4 ابزارهاي اندازه گیري
3-4 فشار سنج ها
4-4 دبی سنج ها
5-4 آزمایش دبی خلاص
6-4 آزمایش دبی سیستم هیدرولیک به روش اتصال سه راهی
7-4 آزمایش دبی سیستم هیدرولیک به روش اتصال خطی
8-4 آزمایش دبی سیستم هیدرولیک به روش باي پس یا روش میان بر
9-4 حرارت سنج ها
10-4 میزهاي تست
11-4 آداپتورها
12-4 تعمیرات
13-4 تعمیر اجزاء اصلی
14-4 تعمیر پمپ هاي هیدرولیک
15-4 هیدروموتورها
16-4 سرویس و نگهداري سیستمهاي هیدرولیک
17-4 سرویس و نگهداري دوره اي
18-4 نحوه انجام سرویس و نگهداري
19-4 اتصالات
20-4 پمپ هاي هیدرولیک
21-4 شیرهاي هیدرولیک
22-4 جک هاي هیدرولیک
23-4 هیدروموتورها
24-4 شلنگ ها و لوله هاي انتقال روغن
25-4 دقت در نصب شلنگ
26-4 کولرهاي روغن
27-4 روغن هیدرولیک
28-4 چهار دشمن سیستم هاي هیدرولیک
29-4 چگونه روغن هیدرولیک را کنترل نمائیم؟
نتیجه گیري
منابع
فهرست اشکال
فهرست نمودارها

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 172

فرمت فایل: PDF