• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول
با گردش روغن از تانك به پمپ لوله ها و شير فشار شكن شير ريليف دما در آن بالا مي رود. دماي زياد باعث اكسيد شدن روغن و ته نشين شدن لجن در سيستم خواهد شد.