دانلود مقاله در مورد تعمیر و نگهداری ساختمان

دانلود مقاله در مورد تعمیر و نگهداری ساختمان

تعمیر و نگهداری ساختمان
مقدمه مقاله
مدیریت نگهداری ساختمان، یکی از موضوعات مهم در مدیریت ‏ساختمان می باشد، که تاکنون در کشور ایران مورد توجه ‏جدی قرار نگرفته است. بطور کلی دوره تعمیر و نگهداری ‏ساختمان در حدود نود و پنج درصد دوره حیات یک ساختمان ‏را – از زمانی که مفهوم ذهنی ساخت شکل می گیرد تا پایان ‏عمر آن- به خود اختصاص می دهد. با اعمال یک سیستم مناسب ‏مدیریتی در بخش تعمیر و نگهداری نه تنها می توان کیفیت ‏ساختمان را افزایش داد بلکه امکان بهینه سازی هزینه ها ‏نیز فراهم می گردد. بدیهی است با توجه به این مطلب ‏تعمیر و نگهداری ساختمان و مدیریت آن از اهمیت ویژه ای ‏برخوردار می باشد. در این پایان نامه ابعاد مختلف ‏مدیریت نگهداری ساختمان مورد مطالعه قرار گرفته است. ‏نظر به اینکه داشتن مدیریتی صحیح و مناسب، نیازمند ‏داشتن یک سازماندهی جهت اعمال اهداف مدیریت می باشد، به ‏همین جهت در این پایان نامه همچنین مقوله سازماندهی ‏تعمیر و نگهداری مورد مطالعه قرار گرفته است.از آنجا که ‏آموزش و پرورش در ایران دارای بیشترین ساختمان بعداز ‏خانه های مسکونی می باشد و همچنین با توجه به اهمیت ‏مدارس، در این پایان نامه مدیریت تعمیر و نگهداری مدارس ‏و چگونگی سازماندهی آن در وضعیت فعلی مورد نقد و بررسی ‏قرار گرفته و برای بهبود آن، سازمان جدیدی ارائه شده ‏است. ‏

تعمیر و نگهداری ساختمان
مبحث تعمیرو نگهداری در ساختمان مدتهاست درسراسر جهان ‏بویژه در کشورها ی توسعه یافته مورد توجه قرار گرفته ‏است.با اینکه اهمیت این بخش از صنعت وتکنولوژی ساختمان ‏از سوی محافل علمی و تحقیقاتی معتبر جهان بدست مآید ‏شناخته شده متاسفانه در بعد کاربردی و علمی آنگونه که ‏باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است .برای جلب توجه ‏بیشتر دست اندرکاران امر ساختمان به این مسئله مهم در ‏اواخر دهه ۱۹۷۰ شواری جهانی اسناد و مدارک وتحقیقات ‏ساختمان توجه به ارتقای کیفیت تخصصی در امر مدیریت ‏تعمیر ونگهداری ساختمان را در دستور کار خود قرار دادو ‏کمیسیون را نیز به مطالعه روشهای گسترش بکارگیری یافته ‏های علمی تخصیص داد.‏
یکی از کارهای پر هزینه در کلیه کشورها تعمیرو نگهداری ‏ساختمانهاست که هزینه قابل توجهی را به خود اختصاص می ‏دهد این هزینه ها که جزء سرمایه های ملی است به طور ‏مشخص و ملموس نیست .ولی در کشورهای که در این مورد ‏بررسی های به عمل آمده است مانند انگلستان هزینه ‏تعمیرات سالانه ساختمان ها را بیشتر از ۲ میلیارد پوند ‏براورد کرده اند. حال با توجه به سطح بالای هزینه ‏تعمیرات ساختمان ها در کشورمان چنانچه با اتخاذ مدیریتی ‏مناسب درصدی از هزینه ها را کاهش داده و صرفه جویی ‏کنیم.‏
رقم قابل توجهی خواهد بود که طبیعتا به سرمایه ملی باز ‏گردانده می شود .امروزه موضوع تعمیر ونگهداری در ‏موضوعات پزوهش و اجرا نقش مهمی ایفا می کند .‏

تمامی ساختمان ها پس از ساخت نیار به تعمیر ونگهداری ‏دارد .نحوه تعمیرو نگهداری نقش بسزایی در افزایش هزینه ‏های ساختمان در زمان بهره برداری دارد.در اثراعمال ‏سیستم مناسب نگهداری از انجام تعمیر در سطح وسیع ‏جلوگیری شده و در نتیجه از هزینه ی قابل توجه تعمیر در ‏سطح وسیع کاسته می شود.‏
بکار گیری یک سیستم مدیریتی برای انجام نگهداری ساختمان ‏ها بسیار با اهمیت است زیرا بدون داشتن سیستم مناسب کار ‏نگهداری سلیقه ای بوده و بازده لازم را نخواهد داشت ‏تمامی این عوامل ایجاب می کند که یک سیستم مدیریتی از ‏مرحله مناقصه تا مرحله اجرا در عملیات تعمیرو نگهداری ‏ایجاد شود.‏

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 21

فرمت فایل: WORD