پرسشنامه نقش بازاریابی سبز در افزایش فروش محصولات گوشتی

پرسشنامه نقش بازاریابی سبز در افزایش فروش محصولات گوشتی

دانلود پرسشنامه استاندارد نقش بازاریابی سبز در افزایش فروش محصولات گوشتی

معرفی پرسشنامه

این پرسشنامه دارای ۲۴ سوال بوده و هدف آن بررسی نقش بازاریابی سبز در افزایش فروش محصولات گوشتی (محصول سبز، قیمت سبز، تبلیغات سبز، کاهش ضایعات، ترفیع سبز، بازار ارگانیک) می باشد. شیوه نمره گذاری آن بر اساس طیف لیکرت ۵ گزینه ای می‌ّباشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

این پرسشنامه به صورت محقق ساخته طراحی گردیده است. جهت بررسی پایایی پرسشنامه  از آلفای کرونباخ استفاده گردید که تمامی ضرایب آلفا نشان دهنده‌ی سطح مطلوب پایایی پرسشنامه هستند و در مجموع ضریب آلفای کرونباخ ۹۴% درصد به دست آمد.

پایایی و روایی: دارد
مولفه: دارد
نوع فایل: word
تعداد صفحات:  ۶
منبع: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD