دانلود مقاله امنیت در پایگاه داده

دانلود مقاله امنیت در پایگاه داده

امنیت در پایگاه داده
مقدمه مقاله
با گسترش روز افزون استفادۀ سازمان ها از پایگاه داده ها در امور روزانه و تصمیم سازی های سازمانی، نقش امنیت اطلاعات و داده ها اهمیت روز افزونی یافته است. گسترش سریع کاربرد های مبتنی بر وب از سیستم های پایگاهی، این مقوله را اهمیتی مضاعف بخشیده است. امروزه حفاظت از اطلاعات سازمانی نه -تنها درارتباط با کاربرانِ خارجی بلکه در برابر سوء استفاده کاربرانِ داخل سازمان نیز مورد توجه قرار گرفته است.
داده از سرمایه های اصلی هر سازمان است که روز به روز بر حجم و میزان استفاده از آن افزوده می شود. این داده ها در سازمان ها نقش اساسی ایفا میکنند و مبنای تصمیم گیری های مدیریتی و استراتژیک هستند. حفاظت از داده ها در قبال خطراتی که سازگاری، صحت، دقت، خصوصی بودن و محرمانگی آنها را تهدید میکنند، امری اجتناب ناپذیر است. اهمیت و حساسیت ایمنی پایگاه داده ها به ویژه با گسترش دانش و تکنولوژی داده کاوی و کشف دانش بیشتر عیان میشود.

فهرست مطالب:
مقدمه
۱- تعاریف
۱-۱ داده
۱-۲ اطلاعات
۱-۳ دانش
۱-۴ پایگاه داده
۱-۵ سیستم مدیریت پایگاه داده
۱-۶ امنیت
۲- امنیت پایگاه داده (یک سطحی)
۳- امنیت پایگاه داده (چند سطحی)
۳-۱ دلایل ایجاد
۳-۲ روش های ایجاد
۴- سیاست های کنترل دسترسی
۴-۱ احتیاطی
۴-۱-۱  مدیریت مجوز ها
۴-۱-۲ System R
۴-۱-۳ نمایش و اعمال مجوز ها
۴-۲ اجباری
۴-۳ مبتنی بر نقش
۵- استانداردهای پیشگیری
۵-۱ ارزیابی آسیب پذیری و پذیرش
۵-۲ تجرید
۵-۳ نظارت بر فعالیت های پایگاه داده
۵-۴ بومی حسابرسی
۵-۵ فرایند ها و روش ها
۶-  انواع تهاجمات و روش های مقابله با آنها
۶-۱ تهاجم به داده ها
۶-۱-۱ انواع تهاجمات به داده ها
۶-۱-۲ انواع داده های مورد تهاجم
۶-۱-۳ روش های مقابله
۶-۲ استنتاج
۶-۳ تهاجم انواع ویروس ها
۶-۳-۱ انواع ویروس ها
۶-۳-۲ مبارزه با ویروس ها
۷- پشتیبان گیری
۷-۱ خرابی های سیستم
۷-۲ سیاست های تهیه
پیوست
نقش مدیر پایگاه داده
امنیت در پایگاه داده های آماری
مسألۀ اسب های تراوا
فهرست منابع

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 30

فرمت فایل: WORD