گزارش کاربینی رشته حقوق در دفترخانه اسناد رسمی

گزارش کاربینی رشته حقوق در دفترخانه اسناد رسمی

گزارش کاربینی دفترخانه اسناد رسمی
خلاصه ا ی از این گزارش کار تکمیلی
در این گزارش کار ، به بررسی امکانات و تجهیزات انسانی و جسمی دفترخانه و مکان و نیز شرح وظایف آنها و نوع همکاری متعاملین با یکدیگر ( سر دفتر و دفتریار و متعاملین و اصحاب دیگر و مترجمین ) و همچنین تخلفات و جرایم احتمالی آنها و نهاد های تقریبا” مشابه ( البته این شباهت را باید در سطح بسیار پایینی قرار داد ) ، و همچنین بررسی دفاتر دفترخانه ها و انواع آنها ، شرح برخی معاملات ( منقول یا غیر منقول ) گواهی های امضاء و ثبت آنها و حق التحریر و حق الثبت ها و مقررات حاکم بر دفترخانه ها پرداخته شده و به شرح در آمده است.و خلاصه ای کلی از مباحث در بخش نتیجه گیری و در آخر نمونه ای از فرم های مربوطه قرار داده شده است

فهرست مطالب
فصل اول: ۴
مقدمه: ۴
معرفی محل کارآموزی، امکانات و تجهیزات آن: ۴
امکانات و تجهیزات دفترخانه اسناد رسمی: ۵
خلاصه ا ی از این گزارش کارتکمیلی: ۵
فصل دوم: ۶
هدف از تاسیس دفترخانه و معرفی تشکیلات آن: ۶
ثبت سند، راه رهایی از کلاهبرداری: ۶
بنگاه های معاملاتی و معاملات آنها: ۹
چگونگی انجام معاملات در بنگاه های مشاورین املاک: ۹
نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک: ۹
الف) نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک متناسب با نوع عملکرد فروشنده: ۹
ب) نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک متناسب با شرایط خریداران دسته اول از خریداران ۱۰
دفترخانه‌ها باید دارای دفاتر ذیل‌ باشند: ۱۱
وظایف‌ مسئولین‌ دفاتر : ۱۲
مقررات‌مربوط‌به‌دفترخانه‌و وظایف‌سردفتران‌و دفتریاران‌: ۱۲
مسوولان‌دفتر نسبت‌به‌سردفتران‌و دفتریاران‌و سردفتران‌ازدواج‌و طلاق موارد زیر را باید رعایت کنند: ۱۴
شهادت‌ اشخاص‌ ذیل‌ پذیرفته‌ نمی شود: ۱۴
شرایط و اصول مترجمین رسمی: ۱۵
ترجمه‌اسنادذیل‌بایدازطرف‌مترجمین‌رسمی‌یامامورین‌سیاسی‌وکنسولی‌ تصدیق‌شده‌باشد: ۱۵
به‌متقاضیان‌با احراز شرایط‌ذیل‌پروانه‌مترجمی‌رسمی‌اعطا می‌گردد: ۱۵
در صورت‌ارتکاب‌هریک‌از تخلفات‌ذیل‌مرتکب‌برای‌بار اول‌به‌مدت‌یک‌سال‌و بار دوم‌به‌مدت‌دو سال‌و در صورت‌تکرار برای‌همیشه‌ازمترجمی‌رسمی‌محروم‌می‌شود ۱۶
در صورت‌ارتکاب‌هریک‌از تخلفات‌ذیل‌مرتکب‌به‌توبیخ‌کتبی‌با درج‌در پرونده‌و در صورت‌تکرار تا یک‌سال‌از مترجمی‌محروم‌می‌شود ۱۶
اشخاص‌زیر را ‌به‌سردفتری‌دفترخانه‌اسناد رسمی‌ می توان انتخاب نمود: ۱۷
امور مالی‌ دفترخانه استاد رسمی: ۱۸
وجوهی‌که‌برای‌تنظیم‌و ثبت‌سند در دفاتر اسناد رسمی‌وصول‌می‌شود به‌شرح‌زیر است‌: ۱۸
درآمد حاصل‌از حق‌ثبت‌، صاحبان‌دفتر و دفتریارها به‌ترتیب‌زیر سهم‌خواهند برد: ۱۹
تشکیل صندق تعاون جهت بیمه وبازنشستگی و ارز کار افتادگی: ۱۹
از تاریخ‌تصویب (قانون‌توزیع‌حق ‌التحریر دفاتر اسناد رسمی- موضوع‌ماده‌۵۴ مصوب‌۲۵ ۴ ۵۴-مصوب‌۲۸ ۲ ۱۳۷۳) درآمد حاصل‌از حق ‌التحریر دفاتر اسناد رسمی‌موضوع‌ماده‌۵۴ قانون‌دفاتر اسناد رسمی‌مصوب ‌ ۴ ۱۳۵۴ به‌شرح‌زیر پرداخت‌خواهد شد: ۲۰
تعرفه‌حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی در سال ۱۳۸۵: ۲۰
تعرفه جدید حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در سال ۱۳۹۰ : ۲۰
تعقیب‌و مجازات‌انتظامی‌سردفتران‌و دفتریاران‌: ۲۴
الف‌ـ دادگاه‌بدوی‌: ۲۴
ب‌ـ دادگاه‌تجدیدنظر: ۲۴
مجازاتهای‌انتظامی‌به‌قرار ذیل‌است‌: ۲۵
فصل سوم: ۲۶
تشریح روند کار و ارایه خدمات: ۲۶
گواهی امضاء ۲۶
گواهی امضاء اتباع و ذیل متون خارجی: ۳۲
حق التحریر و حق الثبت در گواهی امضاء : ۳۴
همه چیز درباره گواهی امضاء الکترونیک: ۳۵
امضای دیجیتال چیست: ۳۵
صدور اجرایه: ۳۶
تنظیم اسناد انتقال اجرائی ۳۹
روش صدور سند مالکیت المثنی: ۴۰
روش صدور سند مالکیت بنام وراث ۴۱
روش قبول درخواست ثبت املاک: ۴۲
روش بازداشت سرقفلی و منافع ملک ۴۳
روش تهیه پاسخ استعلام املاک ثبت شده به دفاتر اسناد رسمی: ۴۴
فک رهن جزء مشاع از وثیقه ۴۵
ثبت معاملات خودرو؛ چرا در دفترخانه؟ ۴۶
صلح نامه حسب مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت ، می بایستی دردفتراسنادرسمی ثبت شودتاآثارقانونی برآن بارگردد ۴۷
نحوه تنظیم و نوشتن استشهادیه محلی ۴۹
تسهیل نمودن تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی: ۵۰
روش تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ۵۲
فصل چهارم: ۵۳
جمع بندی و نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات: ۵۳
یک پیشنهاد: ۵۷
استفاده از نرم افزار سیستم سند نویسی د ر تمامی دفترخانه ها و انضمام این طرح به عنوان استفاده اجباری این سیستم ، به عنوان یک بخش نامه ثبتی: ۵۷
بخشی از فرم های که مستقیم و یا غیره مسقیم به دفترخانه ها مربوط می شوند + برخی فرم های متفرقه: ۵۹
منابع: ۸۳

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 82

فرمت فایل: WORD