مقاله گره بندی در برنج (همزیستی بیولوژیکی برنج و باکتری)

مقاله گره بندی در برنج (همزیستی بیولوژیکی برنج و باکتری)

گره بندی در برنج تحت استفاده از آزوریزوبیوم و در شرایط کشت گلدانی
خلاصه مقاله
برنج غذای اصلی دنیا محسوب می شود. نیتروژن ضروری ترین عنصر برای برنج محسوب می شود، با اینکه N فراوان ترین عنصر در طبیعت است و حدود ۸۰٪ دسترسی برنج به آن بسیار محدود است. تداوم کاربرد کود شیمیایی N هزینه تولید را زیاد می کند و در کنار آن سالم بودن خاک را تهدید می کند.

در سالهای اخیر، چند روش برای توسعه پرورش گیاهان غیر لگومی ایجاد شده است. این شامل تلقیح ریزوبیوم، تلقیح ریزوبیوم اصلاح شده و همراه با کاربرد تنظیم کننده های رشد توفوردی میباشد برای اثبات آن و نیز برای ارزیابی القا گره بندی در برنج تحت شرایط کشت گلدان یک تحقیق انجام شده است. بذور برنج رقم ۳۶ ADT که در شب خیسانده شده و تحت تیمار توفوردی در غلظتها ۵/۰-۵/۱- ۳ قرار گرفته و در ادامه در بافت کهنه آزوریزوبیوم به مدت ۴۸ ساعت قرار گرفته است.

بذور در گلدانهای استریل که در آن خاکهای غیر استریل وجود دارد، کاشته شده است. بعد از ۲۸ روز، تشکیل ساختار گره مانند، در ریشه و به همان صورت در ناحیه گیاهچه مشاهده شده است اما ساختار گره مانند در گلدان شاهد و گلدانی که توفوردی به تنهایی استفاده شده مشاهده نشد. تیمار با آزوریزوبیوم و توفوردی حداکثر ساختار گره مانند را در مقایسه با دیگر تیمارها، از خود به جای گذاشت. این آزمایش به طور واضح نشان داد که تلقیح آزوریزوبیوم با تنظیم کننده رشد توفوردی، اثر معنی داری در القا گره بندی در برنج که در شرایط گلدان کاشته شده، دارد.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 2

فرمت فایل: WORD