پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش به یادگیری الکترونیکی

پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش به یادگیری الکترونیکی

پرسشنامه آماده استاندارد مدیریت با عنوان پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش به یادگیری الکترونیکی

توضیحات پرسشنامه
این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد جهت سنجش عوامل موثر بر گرایش به یادگیری الکترونیکی در ایران طراحی و اعتباریابی شده است. تعداد سوالات این پرسشنامه برابر با ۱۵ سوال با طیف ۵ درجه ای لیکرت است که ابعاد زیر را مورد سنجش قرار می دهد:

سوال ۱ تا ۶: بعد فرد و ویژگیهای فردی
سوال ۷ تا ۱۰: بعد عوامل محیطی و زیرساختها
سوال ۱۱ تا ۱۳: بعد رسانه آموزشی
سوال ۱۴ تا ۱۵: بعد محتوای آموزشی

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 3

فرمت فایل: WORD