کنفرانس برق

کنفرانس برق

مقاله درباره برق با عنوان کنفرانس برق
ترکیب روشهای مبتنی بر مدل و پردازش چندباندی گفتار برای مقاوم سازی بازشناسی گفتار نسبت به نویز

خلاصه مقاله:
سیستمهای بازشناسی چندباندی گفتار که بر اساس مکانیزم شنوایی انسان عمل می کنند ، نرخ بازشناسی را نسبت به سیستم تمام باند به وی ژه در حضور نویز بهبود می بخشند . در بازشناسی چندباندی گفتار، سیگنال گفتار ابتدا به چند زیرباند فرکانسی تقسیم می شود و پس از استخراج بردارهای ویژگی از هر زیرباند، این بردارها یا احتمال تخمین ی برای آنها با یکدیگر ترکیب می شوند . در کار حاضر سیستم چندباندی بازشناسی گفتار بر مبنای ترکیب ویژگیها مد نظر قرار گرفته است و ترکیب این شیوه با یک شیوه مبتنی بر مدل موسوم به معیار تصویردهی وزن دار پیشنهاد گردیده است . نتایج آزمایشها نشان می دهند که علاوه بر بهتر بودن کارآیی شیوه ترکیب ویژگیها نسبت به سیستم تمام باند، روش پیشنهادی نیز سبب بهبود چشمگیر کارآیی روش ترکیب ویژگیها می گردد .

کلمات کلیدی:
بازشناسی چندب اندی گفتار، زیرباند، ترکیب ویژگیها، تبدیل موجک، معیار تصویردهی وزن دار

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 16

فرمت فایل: WORD