آزمون کارتهای ویسکانسین

آزمون کارتهای ویسکانسین

آزمون کارتهای ویسکانسین

معرفی پرسشنامه
نسخه اولیه آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین توسط برگ و همکارانش (۱۹۴۸؛ نقل از میتروشینا و همکاران ۲۰۰۵) بوجود آمد. این آزمون برای سنجش استدلال انتزاعی و توانایی سازگار کردن راهبردهای شناختی فرد با چالشهای محیطی طراحی شد. بدین علت، عقیده بر این است کهWCST گستره پیچیده ای از کنشهای اجرایی را می سنجد که شامل برنامه ریزی، سازماندهی، استدلال انتزاعی، شکل گیری مفهوم، حفظ قوانین شناختی، توانایی تغییر و باز داری پاسخ­های تکانه­ای است .

در راهنمای تجدید نظر شده WCST، هیتون و همکارانش (۱۹۹۳) مروری جامع بر تغییرات مواد آزمون و شیوه اجرایی که قبلا استفاده می شد ه عمل آوردند. نسخه های قدیمی در تعداد کارت های پاسخ (برای مثال، دو دسته ۴۸ تایی، دو دسته ۶۰ تایی، یا دو دسته ۶۴ تایی)، نوع طرح­های مورد استفاده (برای مثال، اشکال استاندارد یا اشکال تغییر یافته) و شیوه ارایه محرک (برای مثال، آرایش نظام­مند یا غیر نظام­مند در ترتیب تصادفی یا استاندارد شده) با هم تفاوت داشتند.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

روایی و پایایی این پرسشنامه  ذکر شده است.

روایی و پایایی: دارد (فارسی)
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
نسخه PDF : دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
تعداد صفحات: ۳۹
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 39

فرمت فایل: WORD