مقاله اختلال رفتاری کودکان

مقاله اختلال رفتاری کودکان

اختلال رفتاری کودکان
اختلالهای رفتاری کودکان
مقدمه تحقیق
کودکی که به دنیامی اید عالیترین وکاملترین امکانات رشد را دارند.اودر بهترین حالت خود افریده می شود.وی امادگی وفراقت ان را دارد که به شایسته ترین وجرمی پرورده شود وبه بهترین کمالات دست یابد کافی است عادی به دنیا بیایدوخانواده ای و محیطی مناسب در اختیارش باشد تار شد ونمونمایدو جای ارجمندخویش را در این جهان بیابد.اما زندگی خانوادگی ومحیط بهداشتی بسیاری از مردم جهان چنان است که دستیابی به چنین مقصودی را دشوار وگاهی امکان نا پذیر می سازد.
متاسفانه اکثر ما مردم جهان بدرستی نمیدانیم که هر گاه فرزندانمان از امکانات رشد وپرورش صحیح برخوردار باشند چه زندگی ارجمندومتعالی در انتظارشان است.ما غالبا غافل از انیم که سعادت وکمال کودکانمان در گرورشد بافتگی ودانایی وتوانایی ما بزرگسالان  است ما غالبا فرزندان خودرا به دلیل خطا هاواختلالهاوناسازگاریهایشان محکوم می کنیم  یا به باد ناسزاوتنبیه می گیریم وفراموش میکنیم که به جای ان بایدخطا هاوندان کاریهای خودمان را دلیل ظهور مشکلات انها بدانیم.
تعریف اختلالهای کودکان{ برای تعریف اختلال بخشی شیوه دقیق وساده ای دردست نیست غالب  اوقات مشکلات رفتاری را نابهنجارتلقی میکنند}
اختلالهای کودکان تا چه  میزان رواج دارد ؟ با شمارش تعداد کودکان مبتلا به اختلال رفتاری در زمانی میتوان درجه شیوع را به دست اورد  درجه شیوع معمولا حکم تعدادیا درصد چنین کودکانی  را در جامعه دارداگر فردی بخواهد از وجود اختلالهای کودکی درجامعه اطلاع حاصل کند بهتر است از محیطهایی مانند کلنیکهاوبیمارستانها اقامتگاه مخصوص مطبهای خصوصی بازدید به عمل اورد را دیگر که به وسیله ان میتوان از وجود اختلالهای رفتاری در کودکان اگاهی پیدا کرد این است  که تمامی کودکان یک منطقه جغرافیای یا گروه نمونه کودکان ان ناحیه معاینه شوند.
تفاوتهای مربوط به جنسیت یکی از فراگیرترین یافته هایی کهبا توجه به درجه شیوع اختلالهای رفتاری دیده می شود این است که اختلالهای رفتاری پسران از تنوعوگستردگی بیشتری برخورداراست تا دختران این گستردگی شامل اختلال شدیدروانی تحرک بیش از حد خیس کردن رختخواب رفتارهای ضد اجتماعی ومشکلات یادگیری است.
زمانی که درجه شیوع دردختران بیشتر باشد مسئاله به شرم وترس اضطرابوشکوگری از وضیعت جسم ومشابه اینها مربوط می شود در کل به نظر میرسد که پسرها نیستبه دخترها از نظر زیستی اسیب پذیرتر باشند.
تشخیص ناراختیهای رفتاری بر چندین معیار استوار است از جمله معیارهای اجتماعی فرهنگی ومعیارهای رشد.رفتاری که از نظر فراوانی شدت ودوام غیر عادی است یایکباره تغییر مییابد می تواند مساله تلقی شود ازجایی که اختلالهای کودکان بطور معمولتوسط والدین ومعلمین شناخته میشود طرز بر خورد خساسیت وتحمل بزرگسالان در تعیین این که کودک دارای مساله است یا نیست اهمیت بسزایی دارد.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD