مقیاس سرسختی روانشناختی اهواز (AHI)

مقیاس سرسختی روانشناختی اهواز (AHI)

پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز AHI

هدف: سنجش سرسختی روانشناختی
این پرسشنامه یک آزمون ۲۷ ماده ای است که به منظور نمره گذاری این مقیاس برای هر یک از گزینه ها «هرگز»، «به ندرت»، «گاهی اوقات» و «بیشتر اوقات» به ترتیب مقادیر ۰، ۱، ۲ و ۳ در نظر گرفته شده است.

پایایی پرسشنامه

نجاریان و همکاران برای سنجش پایایی مقیاس AHI از دو روش باز آزمایی و همسانی درونی استفاده کرده است. ضریب همبستگی بین آزمون و آزمون مجدد با فاصله زمانی ۶ هفته در نمونه ۱۱۹ نفری برای آزمودنی های دختر و پسر به ترتیب ۸۴/۰ و ۸۵/۰ گزارش شد و در روش همسانی درونی پرسشنامه سرسختی روان شناختی (توضیحات کامل داخل فایل)

روایی و پایایی : دارد (با منبع معتبر)
نمره گذاری و تفسیر: دارد
مقاله بیس: دارد (فارسی)
نوع فایل: ورد آفیس word
تعداد صفحات: ۶
منبع: دارد (منبع پرسشنامه + منبع پایایی)

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD