مقاله خیاطی

مقاله خیاطی

خیاطی
بخشی از مقاله
تهیه الگوی اولیه دامن : ابتدا اندازه گیری دقیق انجام می دهیم. برای این کار نواری به دور کمر (از روی زیرپوش) می بندیم –بلند جلو از زیر نوار تا زمین- پهلو از زیر نوار تا زمین- پشت از زیر نوار تا زمین- لبه دامن تا زمین- اندازه دور باسن کوچ سانتیمتر را دور محل قرار می دهیم و اندازه می گیریم، دور باسن بزرگ را در برجسته ترین نقطه باسن گذاشته و به دور باسن حلقه کرده به طوری که حالت چرخشی داشته باشد، اندازه می گیریم کمر را هم از روی نواری که به دور کمر بسته ایم اندازه می گیریم. اندازه بلندی باسن کوچک را از پشت، از زیر نوار تا زیر متر روی باسن کوچک اندازه می گیریم. بلندی باسن بزرگ از پشت از زیر نوار تا زیر متر روی باسن بزرگ اندازه می گیریم. برای اشخاصی که دارای شکم بزرگ می باشند برای اندازه گیری باسن بزرگ متر را در قسمت جلو از جلوی ناف عبور داده و در پشت روی برجستگی باسن اندازه می گیریم.

پیدا کردن قد دامن: لبه دامن را از سه قد کم می کنیم قد اصلی به دست می آید.

الگوی دامن چگونه به دست می آید؟ ۲/۱ دور باسن + ۱ برای افراد لاغر + ۲ برای افراد چاق

اندازه زدن خط باسن در روی کادر دامن: از قسمت درز پشت بلندی باسن کوچک و بزرگ را پائین آمده خط موازی تا پائین دامن می کشیم.

اندازه کمر در دامن: جمع فاصله بین ساسونها با نصف دور کمر باید برابر باشد کم یا زیاد بود در ساسونها تأمین شود (صرفنظر از ساسونها بقیه باید نصف کمر برابر باشد)

ساسون در دامن ساده: ساسون کوتاه می شود.

درآوردن کمر دامن: کمر دامن را از طول پارچه درآورده و لایه زده و با اتو کش کاری می کنیم و بعد به طوری که کمر حالت کشیده دامن قدری شل افتاده باشد به دامن وصل می کنیم ( می توان دور کمر دامن را یک بار با درجه درشت چرخ کرد تا کمی خورد بخورد) بعد کمر را وصل می کنیم.

جاسنجاقی: دو نوع مچش و روی میزی جهت جلوگیری از ریخت پاش سنجاقها

آهن ربا: جهت جمع کردن سوزن و سنجاقها در کارگاه خیاطی

اندازه گیری الگوی اولیه: اندازه گیری دقیق و صحیح باشد و در موقع اندازه گیری علاوه بر یادداشت اندازه های مورد نظر باید نواقص اندامها رادر نظر گرفت و یادداشت کرد.

نتیجه حاصل از اندازه گیری غلط: لباس تنگ و گشاد و یا کوتاه و بلند در می آید. به طور کلی الگو خراب و لباس درست درنمی آید.

الگوی اولیه = پاترون = شالوده

شناسایی راه پارچه: راه پارچه را از ترکی پارچه تشخیص می دهیم و الگو را موازی با طول یا راه پارچه قرار می دهیم. (تاری- طول پارچه) (پود- عرض پارچه)

طرز گذاشتن الگو روی پارچه: طول الگو در طول پارچه قرار می گیرد و اگر گلهای پارچه به یک طرف باشد طوری الگو را روی پارچه قرار دهید که سر گلی به یک طرف بیفتد. در پارچه های راه راه و چهارخانه و جناقی باید دقت کرد که راه ها و چهارخانه و جناقی به هم بیفتد. در پارچه های ساده برای اینکه ضایعات پارچه کمتر شود الگو را می توان سر و ته گذاشت در پارچه های پرزدار خواب پارچه را باید در نظر گرفت.

آشنائی با پشت و روی پارچه: در پارچه گل دار روی راست گلها نمایان تر است. در پارچه های ساده از کناره و مارک پارچه تشخیص می دهیم در پارچه های پرزدار و مخمل روی پرزدار آن راسته است.

آشنایی به نحوه انتقال الگو بر روی پارچه: به وسیله صابون الگو را به روی پارچه انتقال می دهیم.

کوک شا- غاسا= ؟؟ : کوک شل جهت قرینه سازی به کار می رود.

کنترل باسن کوچک: مانند کنترل کمر می باشد فاصله بین پنسها را اندازه گرفته با ۲/۱ دور باسن کوچک باید برابر باشد کم یا زیاد بودن از پهلوها و ساسونهای بزرگ تأمین می شود.

در دامن چسب دار ساسونها چه تغییری پیدا می کند؟ ساسون کوتاه می شود
در دامن برش دار ساسونها چه تغییری پیدا می کند؟ ساسون بسته می شود
در دامن پیلی دو قلو در وسطع جلو و پشت چقدر اضافه می شود؟ پیلی یک طرفه cm 7 و دو قلو cm 12
در دامن دو پیلی در جلو روی زانوها چقدر اضافه می شود؟ پیلی یک طرفه cm 14 و دو قلو cm 24
در دامن پیله اریب از چه دامنی استفاده می شود چگونه؟ از انواع فنها می توان استفاده کرد.

بعد از اینکه برای الگوی دامن از یکی از دامنهای فن رولت کردیم. پائین دامن و کمر را تقسیم بر تعداد چین دلخواه می کنیم و. جمع ساسونها را با اضافه کنترل کمر تقسیم بر تمام چین کرده، مقدار به دست آمده را از کنار هر چین تا باسن کوچک رد می کنیم.

دامن پیله راسته: مانند پیله اریب عمل کرده فقط از دامن شماره ۱ یا راسته استفاده می شود.

جهت کشیدن دامن ترک از چه دامنی استفاده می شود؟ از دامن تنگ (ساده)
جهت کشیدن دامن شلواری از چه دامنی استفاده می شود؟ از دامن شماره ۲ رولت می کنیم (۱ فن)

اندازه های لازم جهت کشیدن دامن کلوش: دور کمر، قد دامن

در دامن لنگی به چند الگو احتیاج است؟ به دو الگوی جلو و یک الگوی پشت
پائین دامن کلوش از چه محلی یکسان می شود؟ از مرکز

برای اینکه لای زیری دامن لنگی افتادگی نداشته باشد چه می کنیم؟ در قسمت چپ الگو که در زیر قرار می گیرد روی خط باسن یک ساسون افقی می گیریم.

؟؟ کردن پائین دامن کلوش و فن: لبه دامن را یک راه چرخ درشت می کنیم و کمی خورد می دهیم خوردش را با اتو می گیریم و بعد تا کرده پاک دوزی می کنیم.

پارچه راه راه و چهارخانه را چگونه به صورت دامن جناقی درمی آوریم؟ الگوی دامن را (ترک) به صورت اریب روی پارچه قرار می دهیم.

پاصاف کن چیست؟ وسیله ای است جهت صاف کردن لبه دامن یک نوع آن به وسیله گچ یا پودر دامن را علامت گذاری می کند. و نوع دیگر مدرج می باشد که دور تا دور دامن را با تنظیم خط کش با سنجاق علامت گذاری می کنیم.

درآوردن دامن بادبزنی از چه الگویی استفاده می شود؟ ازدامن تنگ رولت می کنیم.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 21

فرمت فایل: WORD