پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی پینتریچ

معرفی پرسشنامه
پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی توسط پینتریچ و در گروت ساخته شده است. این پرسشنامه با ۴۷ عبارت در دو بخش باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ( راهبردهای شناختی و فراشناختی )تنظیم شده است. خرده مقیاس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شامل ۲۲ عبارت بوده و سه وجه از خودتنظیمی تحصیلی یعنی راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع را می سنجد. راهبردهای شناختی ۱۳ عبارت را به خود اختصاص داده است.

روایی و پایایی پرسشنامه

پینتریج و در گروت(۱۹۹۰) در بررسی روایی این پرسشنامه بااستفاده از روش تحلیل برای مقیاس باورهای انگیزشی سه عامل خودکارآمدی،ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان و برای مقیاس  راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دو عامل استفاده از راهبردهای شناختی و استفاده از راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع را به دست آوردند.موسوی نژاد(۱۳۷۶) برای بررسی روایی این پرسشنامه از روش روایی محتوایی و تحلیل عاملی استفاده کرد. برای تعیین پایایی راهبردهای شناختی سطح پایین، سطح بالا و خودنظم دهی فراشناختی ضرایب آلفای ۹۸%و ۷۹% و ۸۴% را استخراج کرد.

روایی و پایایی : دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد
مولفه: دارد (سوالات مرتبط مشخص است)
مقاله بیس: دارد (فارسی و انگلیسی)
نوع فایل: ورد آفیس word
تعداد صفحات: ۷
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD