مقاله خازن

مقاله خازن

خازن
بخشی از مقاله و تحقیق
خازن:
خازن تشکیل شده است ازدوصفحه هادی که بوسیله جسم عایق ازهم جداشده باشند.کاغذ،میکاوسرامیک از جمله عایقهایی هستند که درساخت خازن بکارمیروند.خازن درمداردواثرمهم دارد.اولا با دادن ولتاژبه دو سرآن بارالکتریکی درآن ذخیره میشود.ثانیا ذخیره شدن بارهای الکتریکی باعث ایجاداختلاف پتانسیلی در دو سرخازن میشود.وقتی که ولتاژخازن برابر  ولتاژداده شده شود دیگرجابجایی بارالکتریکی بیشتری به وجود نمیآید.این بارالکتریکی درخازن چه به منبع وصل باشدیا آنرا قطع کنیم درخازن باقی می ماند.وقتی که دوسریک خازن شارژشده که ازمنبع تغذیه جدا کردیم رابه وسیله یک سیم رابط به هم وصل کنیم خازن خالی میشودعملاکافی است که ولتاژخازن بیشترازولتاژداده شده به سرآن باشد تاخازن به عنوان یک منبع ولتاژموقت برای ایجاد یک جریان تخلیه درمسیر تخلیه اقدام کند دراین دوحالت جریان تخلیه خازن ادامه خواهد داشت تا اینکه ولتاژبه صفرویا برابرولتاژ داده شده به دوسرآن برسد. خازنها به اشکال گوناگون ساخته میشوند که متداول ترین آنها خازنهای مسطح هستند.این نوع خازنها ازدوصفحه هادی که بین آنها عایق یادی الکتریک قراردارد،تشکیل میشوند.صفحات هادی نسبتا بزرگ اندودرفاصله ای بسیار نزدیک به هم قرارمیگیرند.دی الکتریک انواع مختلفی دارد وباضریب مخصوصی که نسبت به هواسنجیده میشود معرفی میگردد.این ضریب راضریب دی الکتریک میگویند.

فهرست مطالب
خازن
پر کردن خازن
ظرفیت خازن
عواملی که بر ظرفیت خازن اثر می گذارد
ظرفیت خازن کروی
کد رنگی خازن ها
نقش دی الکتریک در خازن
مکانیزم علمی افزایش ظرفیت با گذردهی عایق
تغییرات پارامترهای خازن توسط دی الکتریک
انواع خازن
ثابت : کاغذی . میکا . الکترولیتی . سرامیک
متغیر : خازن هوا . خازن تریمر
منابع

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 15

فرمت فایل: WORD