پرسشنامه تصویر برند شرکت در بانکداری خرد براوو و همکاران

پرسشنامه تصویر برند شرکت در بانکداری خرد براوو و همکاران

دانلود پرسشنامه استاندارد تصویر برند شرکت در بانکداری خرد براوو و همکاران

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه تصویر برند شرکت در بانکداری خرد توسط Bravo، Montaner و Pina (2010) ساخته شده است که از ۱۷ گویه و ۵ خرده مقیاس خدمات ارائه شده (۲ سوال)، موقعیت (۳ سوال)، مسئولیت اجتماعی (۳ سوال)، تأثیر کلی (۵ سوال) و کارکنان (۴ سوال) تشکیل شده است که به منظور اندازه گیری تصویر برند در بانکداری بکار می رود.
نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۷ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «کاملاً مخالفم»، «خیلی مخالفم»، «کمی مخالفم»، «بی نظرم»، «کمی موافقم»، «خیلی موافقم» و «کاملاً موافقم» به ترتیب امتیازات ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ در نظر گرفته می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

این پرسشنامه ترجمه شده از روی یک ابزار به زبان انگلیسی است که تا کنون در ایران اجرا نشده است و نیازمند اعتباریابی (سنجش روایی و پایایی است).اما Bravo روایی این پرسشنامه را مطلوب گزارش کرده و پایایی آن را طبق آلفای کرونباخ بالای ۸۵% ذکر کرده است.

پایایی و روایی: دارد (فارسی)
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
مولفه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس WORD
تعداد صفحات: ۶
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD