تجربیات تدریس تاریخ دبیرستان

تجربیات تدریس تاریخ دبیرستان

تجربیات تدریس تاریخ دبیرستان

مقدمه
از آنجا که آموزش و پرورش به عنوان یک سازمان مؤثر در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی یک جامعه نقش فعال دارد و تحقق نقش آن به وسیله مواد درسی مختلفی که در دوره های ابتدایی، متوسطه و آموزش عالی برای فراگیران در نظر گرفته شده است، امکان پذیر می شود و یکی از مواد درسی « تاریخ » است، از قرون گذشته تا به امروز برای تدریس تاریخ از روش های مختلف تدریس استفاده می شده است؛ از قدیم ترین روش یعنی رروش تدریس ـ سخنرانی تا سایر روش های دیگر.
در زیر به بیان تجربیات ندریس خود در درس تاریخ و روشهای تدریس آن می پردازم .
نکات کلیدی : تدریس تاریخ – روش های تدریس – تحربیات – ارائه راهکار

فهرست مطالب

مقدمه ۷
نکات کلیدی : ۷
حیطه کاری و وظایف دبیران تاریخ ۸
انتظارات آموزشی ۸
انتظارات اخلاقی تربیتی ۹
انتظارات اجرایی انظباطی ۱۰
تجربیات اینجانب در تدریس درس تاریخ و تبیین آنها : ۱۱
تجربه ۱ ـ استفاده از فعالیت های مکمل وفوق برنامه و گردش های علمی: ۱۱
تجربه ۲ : سخت گیر بودن یا شاداب و با نشاط بودن ۱۱
تجربه ۳ و تبیین آن : ۱۲
استفاده از روش های نوین تدریس تاریخ و تبیین آن : ۱۲
تجربه ۴ : ۱۳
بررسی نقاط ضعف دانش آموزان در درس تاریخ و تبیین آن : ۱۳
تجربه ۵ : ۱۳
نزدیکی به دانش آموزان در تدریس : ۱۳
تبیین تجربه مشارکت دادن دانش آموزان در تدریس درس تاریخ : ۱۴
برخی از اثرات و مزیت های مشارکت دادن شاگردان در تدریس ۱۴
۴۰ نکته در باب افزایش انگیزه دانش آموزان به درس تاریخ حاصل تجربیات اینجانب ۱۶
رویکردهای جدید به آموزش و انتقال مفاهیم تاریخی حاصل تجربیات ۲۱
آموزش تاریخ در مدارس، زمینه‌ساز تبدیل دانش‌آموز به شهروند مطلوب و آگاه ۲۲
تحلیل از جایگاه درس تاریخ در برنامه‌ی درسی ملی در گفتگو با یکی از مسئولین که داشتم ۲۵
مطالعه تطبیقی روش تدریس ـ سخن رانی با روش ایفای نقش در تدریس تاریخ ۳۱
اهداف تحقیق ۳۲
روش تحقیق ۳۲

 1. مرحله توصیف ۳۳
 2. مرحله تفسیر ۳۳
 3. مرحله همجواری ۳۴
 4. مرحله مقایسه ۳۴

تدریس تاریخ(۳) و اهمیت آن ۳۴

 1. تعریف ۳۷
 2. الگوی مکانیستیک ۳۸
 3. هدف ۴۰
 4. محاسن ۴۱
 5. معایب ۴۲

ب) روش تدریس ایفای نقش و کاربرد آن در تدریس تاریخ ۴۴

 1. تعریف ۴۴

شبیه سازی یا وانمود سازی(۱۸) ۴۸

 1. اهداف به کارگیری تکنیک شبیه سازی ۴۹
 2. الگوی بدیعه پردازی(۱۹) ۴۹

قیاس شخصی ۵۰
قیاس مستقیم ۵۳
3. هدف ۵۳
4. محاسن ۵۴
راهکارهای پیشنهادی حاصل تجربیات برای بهتر شدن تدریس تاریخ : ۵۹
الف: تغییر نگرش به درس تاریخ از سوی مسئولان آموزش و پرورش ۵۹
ب : استفاده از ابزار و فنون مؤثر در یاد گیری ۵۹
پ : دبیران تاریخ ۶۰
نتیجه گیری ۶۱
منابع : ۶۲

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 64

فرمت فایل: WORD