پرسشنامه انگیزش شغلی ۴۰ ماده ای هرزبرگ

پرسشنامه انگیزش شغلی ۴۰ ماده ای هرزبرگ

انگیزش شغلی هرزبرگ

پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ دارای ۴۰ ماده و براساس نظریه دو عاملی هرزبرگ و با توجه به عوامل انگیزش درونی (ذهنی) و بیرونی (بهداشتی) توسط (منبع داخل فایل)  به منظور ایجاد انگیزش شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تهیه و تنظیم گردید که جهت ارزیابی انگیزش شغلی در ۱۱ معیار می باشد و با مقیاس نقطه ای به صورت (بسیار مهم، مهم، کم اهمیت و  بی اهمیت و شامل نمی شود)، درجه بندی شده است.

شیوه نمره گذاری و روش آزمون

هر یک از عبارات، با توجه به فراوانی انتخاب میزان اهمیت، در مورد هر یک از عوامل پنج گانه درونی(ذهنی) و شش گانه بیرونی (بهداشتی) انتخاب های بسیار مهم و مهم در یک طبقه به عنوان بااهمیت، و انتخاب های کم اهمیت و بی اهمیت در یک طبقه به عنوان بی اهمیت شمارش می گردد. به علاوه امتیاز هر گزینه و هر یک از حیطه ها براساس امتیاز (۴) برای بسیار مهم و امتیاز (۱) برای بی اهمیت محاسبه و به صورت میانگین و انحراف معیار هر گزینه و هر حیطه محاسبه می گردد و مقایسه گروه ها با آزمون مجذور کای انجام می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

(منبع داخل فایل) در تحقیقی پایایی آزمون را ۹۲/۰ بدست آورده و نتایج نشان داد که ۸۱ درصد اعضای هیأت علمی، عوامل بیرونی و ۷۲ درصد آنها عوامل درونی را بر ایجاد انگیزش شغلی مؤثر می دانستند. در بین عوامل بیرونی به ترتیب اهمیت، عامل های حقوق و دستمزد، امنیت شغلی، شرایط محیط کار، نحوه ارتباط با دیگران، سرپرستی و نظارت و خط مشی حاکم بر محیط کار، و در بین عوامل درونی به ترتیب اهمیت، ماهیت کار، شناخت و قدردانی از افراد، پیشرفت و توسعه شغلی و موفقیت شغلی، بیشترین نقش را داشته اند.

روایی و پایایی : دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
ابعاد (مولفه): دارد
جدول خرده مقیاس های مربوط به هر عامل
جدول خرده مقیاس ها به تفکیک گویه ها
نوع فایل: ورد آفیس
تعداد صفحات: ۷
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD