مقاله بررسی رابطه اشتغال زنان با عزت نفس آنان

مقاله بررسی رابطه اشتغال زنان با عزت نفس آنان

بررسی رابطه اشتغال زنان با عزت نفس آنان

چکیده مقاله
یکی از موارد مهم که امروزه در بسیاری از تحقیقات علمی دردنیا، در پیرامون شناخت ویژگی های اجتماعی- فرهنگی و روانی زنان مورد توجه قرار گرفته، مطالعه عزت نفس زنان است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه اشتغال زنان با عزت نفس آنها انجام شده است. به این منظور، 375نفر از زنان شهرزابل با میانگین سنی 86/33 سال به شیوه پیمایشی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهد که7/70 درصد از زنان، خانه دار و بقیه شاغل بوده اند. از نظر میزان عزت نفس، بیش از نیمی از زنان (9/53 درصد) احساسی متوسط نسبت به خود داشته اند.

تحلیل دو متغیره نشان داد که همبستگی عزت نفس با متغیرهای سن زن، سن ازدواج، میزان تحصیلات زن، درآمد زن، وضعیت اشتغال زنان، میزان استفاده از رسانه ها ی گروهی معنادار بوده است. درحالی که همبستگی آن با وضعیت تأهل معنا دار نبوده است. در بین متغیرها ی فوق متغیر تحصیلات زن به تنهایی 2/18 درصد از تغییرهای متغیر وابسته را تبیین نموده است.

واژه های کلیدی:1. وضعیت اشتغال 2. عزت نفس 3. زنان

تعریف عزت نفس (self regard)

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
فرضیات تحقیق
سوالات تحقیق
اهداف تحقیق
متغییرهای تحقیق
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
تعریف عزت نفس (self regard)
ماهیت عزت نفس
نحوه شکل گیری عزت نفس
علل پیدایش عزت نفس
نشانه‌های عزت نفس
ویژگی‌های عزت نفس زیاد
ویژگی‌های عزت نفس کم
تکنیک‌های تقویت عزت نفس
فواید عزت نفس زیاد برای نوجوانان
هدف گزینی و برنامه ریزی (schematization)
تجسم کردن (visualize)
اثرات و پيامدهاي منفي اشتغال زنان
اثرات در بعد فردي
چهارچوب نظری پژوهش
پیشینه پژوهش
فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق
ابزارپژوهش
روايي يا اعتبار پرسشنامه (Validity)
پايائي يا اعتماد پرسشنامه (Reliability)
تهيه مقياس ليکرت
جامعه آماری
حجم نمونه
فرمول کوکران
روش نمونه گیری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
یافته های تحقیق
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
بحث و نتیجه گیری
منابع
الف. فارسی
ب. انگلیسی

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 75

فرمت فایل: WORD