دانلود آزمایشگاه مقاومت مصالح

دانلود آزمایشگاه مقاومت مصالح

آزمایشگاه مقاومت مصالح
کلیه قطعاتی که در ماشین ها و دستگاه های صنعتی ‏به کاربرده می شود دارای مقاومت و سختی های ‏مربوط به خود هستند که مهندسین بعد از طرح و ‏نیروی یک ماشین یا یک دستگاه صنعتی و کلیه ‏محاسبات مربوط به نیروهای وارده بر هر قطعه از ‏این دستگاه ها می بایست که قطعات فوق و یا قطعه ‏ای با همان جنس از نظر سختی و مقاوت شان مورد ‏آزمایش قرار می دهند تا متوجه شوند آیا قطعات ‏مزبور تحمل نیروها و یا تنش های وارد برخود را ‏دارند یا نه.‏
این سختی های قطعات توسط ماشین ها و دستگاه های ‏مختلف آزمایش می شوند.‏

مقاومت مصالح: وقتی جسمی تحت تأثیر نیروی خارجی ‏قرار گیرد بر حسب مقدار و نحوه تأثیر نیرو از ‏خود مقاومت های مختلفی نشان می دهد علمی که نحوه ‏اثر نیرو بر اجسام و عکس العملی که آنها از خود ‏نشان می دهند و بررسی می کنند مقاومت مصالح ‏گویند.‏

استحکام یا مقاومت:‏
حداکثر ایستایی قوای داخلی جسمی در مقابل ‏نیروهای خارجی

تنش:‏
برای سنجش استحکام جنس معمولاً نیرویی که در واحد ‏سطح اثر می کند به حساب آورد و آن را تنش گویم.‏
تنش نیرو بر حسب نیوتن و نیرو بر حسب ‏N‏ و ‏A‏ سطح ‏مقطع بر حسب میلی متر مربع

مثال: به جسمی نیروی کششی ۱۸۰۰ نیوتن وارد می شود ‏تعیین کنید جسم تأثیر چه تنشی قرار می گیرد؟ و….

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 12

فرمت فایل: WORD