• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول
چکیده مقاله فرآیند توسعه محصول تقابل حوزه های انسانی اقتصادی سیاسی اجتماعی و فرهنگی زندگی انسانی میباشد آموزش و پرورش از طریق اثرگذاری بر سطح